Årsrapport 17.3.2022

Finnpilot 2021: pålitliga lotsningstjänster mitt under coronakrisen

I och med att coronapandemin fortsatte låg fokus på omsorgen om personalens hälsosäkerhet i lotsningens internationella verksamhetsmiljö. Tack vare noggranna skyddsåtgärder, aktiv dialog och vår samlade erfarenhet kunde vi för vår del garantera att Finlands exporthandel fortsatte även under coronakrisen. Ekonomiskt sett var 2021 ett svårt år, då volymen i fartygstrafiken andra året i rad låg på en lägre nivå en normalt.

Isolering och karantän var en utmaning för Finnpilots personalresurser i synnerhet mot slutet av året. Som nationell aktör lyckades vi åtgärda lokalt personalbortfall genom överföringar mellan lotsstationerna. Även under de exceptionella förhållandena har tillgången till lotsningstjänster varit vår främsta prioritet, utöver säkerheten. De här två aspekterna är enligt undersökningar också vad våra kunder prioriterar högst. Trots de tidvisa resursutmaningarna bibehölls tillgången till lotsningstjänster på normal nivå under hela året.

Svårt år för affärsverksamheten

Utvecklingen inom export- och importvolymerna i Finlands utrikeshandel påverkade avsevärt fartygstrafiken och antalet lotsningar. Antalet lotsningar vid kusten sjönk med 1,9 procent från året innan. I Saimenområdet ökade antalet lotsningar med 5,3 procent.

Kryssningstrafiken låg fortsättningsvis nere då coronapandemin så gott som stoppat resandet. Dessutom minskade våra trafikvolymer i och med produktionsavbrotten till följd av industrianläggningarnas regelbundna service och stängningen av Nestes raffinaderi i Nådendal i början av året. Stängningen av raffinaderiet ledde till samarbetsförhandlingar med 16 av Finnpilots anställda på Skärgårdshavet. Förhandlingarna resulterade i att vi lyckades svara mot Skärgårdshavets minskade trafikvolymer genom interna resursarrangemang på Skärgårdshavet och Bottenhavet.

I fråga om kostnaderna belastades verksamheten av den mycket kraftiga uppgången i bränslepriserna. Under året strävade vi efter besparingar genom att prioritera investeringarna och gallra bland de operativa kostnaderna. Under den tvååriga coronapandemin har vi lyckats minska våra kostnader med sammanlagt över en halv miljon euro.

Lotsningsavgifterna för 2021 höjdes med i genomsnitt 3 procent. Höjningen genomfördes i form av en höjning av grundavgiften för lotsning. I internationell jämförelse är Finnpilots lotsningstjänster fortfarande förmånliga.

Finnpilots omsättning uppgick till 35,2 miljoner euro (2020: 35,8 miljoner euro). Rörelseresultatet var 1,2 miljoner euro negativt (2020: -0,6 miljoner euro).

Vi lanserade vårt första hållbarhetsprogram

Vi leder vår hållbarhet via fem teman: säkerhet, miljö, personal, kunder och samhälle. Inom ledningen och utvecklingen av hållbarheten tog vi ett målmedvetet steg framåt mot ännu mer systematisk planering och uppföljning i form av vårt nya hållbarhetsprogram. Hållbarhetsprogrammet anger målen och innehållet för varje delområde samt indikatorerna för uppföljning av utfallet. Med hjälp av programmet kan vi leda vårt hållbarhetsarbete på ett ännu mer planmässigt sätt än tidigare.

I hållbarhetsprogrammet ställde vi också upp ett utsläppsminskningsmål för oss själva. Arbetsgruppen för fossilfria transporter, som leds av kommunikationsministeriet, gav sina rekommendationer i oktober 2020 och i enlighet med dem är vårt mål att minska den absoluta mängden totalutsläpp med 50 procent fram till 2030.

Vi utvecklade säkerheten på många fronter

Säkerheten är det viktigaste i all verksamhet vid Finnpilot. År 2021 satsade vi särskilt på lejdarsäkerheten (lotsstegarna) och klättringssäkerheten. Utifrån lotsarnas observationer vidtogs åtgärder som ledde till betydande förbättringar i lejdarsäkerheten på fartygen. I klättringssäkerheten tog vi ett stort steg framåt då användning av hjälm vid upptagning och avlämning av lots fogades till vår utrustningsanvisning. Personalen deltog aktivt i processen.

Distanslotsningsprojekten framskred, cybersäkerheten har en allt viktigare roll

Vi skapar en framtid för sjöfarten tillsammans med teknologi- och marinindustrin, forskningsorganisationer, rederier och myndigheter. Finnpilots roll i projekten är att tillföra sjöfarts- och lotsningsexpertis och i synnerhet synpunkter på hur distanslotsningen kan genomföras på ett säkert sätt i framtiden. Utvecklingen av distanslotsningen ingår i det gällande regeringsprogrammet och utvecklingsarbetet beaktar de aktuella behoven i lotsningsverksamheten och söker bättre lösningar för dem. I vår årsberättelse kan du läsa mer om de digitaliserings- och andra projekt där Finnpilot medverkar.

I och med att lotsningsprocessen digitaliseras ökar cybersäkerhetens betydelse. Ägaren, dvs. staten, lanserade 2021 ett program för utveckling av cybersäkerheten där målet är att generera tillväxt och förbättra hållbarheten i det digitala samhället. Som ett led i riskhanteringen utvecklar vi kontinuerligt vår informationssäkerhet och vår beredskap att reagera snabbt på eventuella hot mot cybersäkerheten. År 2021 beställde vi en extern auditering av cybersäkerheten och uppdaterade vår dokumentation och våra anvisningar om informationssäkerhet och dataskydd.

Läs Finnpilots årsberättelsen här (på finska och på engelska) >>

Tilläggsinformation

Kari Kosonen, verkställande direktör, kari.kosonen@finnpilot.fi, tfn +358 40 7414625
Timo Siren, ekonomidirektör, timo.siren@finnpilot.fi, tfn +358 40 1459848

Lotsningen är en viktig del av transportkedjan inom Finlands utrikeshandel och försörjningsberedskap. Genom lotsningen tryggas en säker och smidig sjöfart i de steniga finska farlederna. I Finlands trånga skärgårdsfarleder är den ökade säkerhet som lotsningen ger en avgörande faktor när det gäller att förebygga olyckor.

För lotsningstjänsterna i Finland ansvarar det statliga specialuppgiftsbolaget Finnpilot Pilotage Ab, som har till uppgift att stå för utbudet av lotsningstjänster och sköta andra uppdrag och skyldigheter enligt lotsningslagen i samband med lotsningen vid Finlands havskust och på Saimen. Kostnaderna för ordnandet av lotsningsverksamheten och upprätthållandet av det nationella servicenätet täcks genom lotsningsavgifter och stödet för lotsningsverksamheten i Saimenområdet.

Läs mera