Luotsaus 29.10.2014

Asiakastyytyväisyys korkealla – kiitokset vastaajille

Finnpilot Pilotage Oy teetti syyskuussa 2014 asiakastyytyväisyystutkimuksen. Tarkoituksena oli kartoittaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä sekä löytää kehittämistä vaativia kohteita. Kyselyyn vastasi 80 Finnpilotin maaorganisaatioiden asiakasta tai yhteyshenkilöä. Suuret kiitokset kaikille vastaajille!

TYYTYVÄISYYS FINNPILOTIIN YHTEISTYÖKUMPPANINA KORKEALLA

Tutkimustulosten mukaan yhteensä 87 prosenttia vastaajista on tyytyväisiä Finnpilotiin yhteistyökumppanina.

Vastaajista 15 prosenttia pitää Finnpilotin luotsausta parempana verrattuna muihin Euroopan toimijoihin. 39 prosenttia arvioi luotsauksen samantasoiseksi ja vain 4 prosenttia heikommaksi. 43 prosenttia vastaajista ei osannut arvioida Finnpilotin luotsaustoimintaa suhteessa muihin Euroopan toimijoihin.

LUOTETTAVUUS – YHTEISTYÖN AVAINTEKIJÄ
Vastaajien mukaan yhtiön toiminnassa tärkeintä on palvelun luotettavuus sekä yhteistyön sujuvuus ja helppous. Myös luotsauspalvelun saamista oikeaan aikaan, ammattitaitoa sekä toiminnan virheettömyyttä pidetään tärkeänä. Näiden tekijöiden merkitystä korostaa se, että ne koettiin tärkeimmiksi myös edellisessä vuonna 2012 toteutetussa tutkimuksessa.

Vastaajat kokevat Finnpilotin myös onnistuneen erinomaisesti tärkeimmiksi koetuissa tekijöissä. Parhaimmat onnistumisarvosanat Finnpilot saa palvelun luotettavuudesta sekä ammattitaidosta. Myös yhteydenpito luotsinvälitykseen sekä toiminnan virheettömyys koetaan toiminnan onnistuneimmiksi tekijöiksi.

Tutkimuksen mukaan vastaajat ovat varsin tyytyväisiä Finnpilotin toimintaan, sillä yritys saa kokonaisarvosanaksi asiakkailtaan 5,5 asteikolla 1–7.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Vaikka Finnpilotin saama palaute on pääsääntöisesti erittäin myönteistä, haluamme edelleenkin vahvasti kehittää toimintaamme. Tulemme kiinnittämään huomiota tutkimuksessa esille nousseisiin kehittämiskohteisiin, joita olivat asiakassuhteen ja palvelun kehittäminen sekä yhteistyön sujuvuus ja helppous.

Luotsauksen hinta sai myös osakseen kritiikkiä. Yhtiön on ylläpidettävä samantasoista palveluvalmiutta kaikille luotsattavaksi määrätyille väylille ja yli 60 satamaan ja lastauspaikkaan. Tämän valmiuden ylläpito vaikuttaa hinnoitteluun. Kansainvälisessä vertailussa hintaa voi pitää edullisena.

KIITOS!
Asiakastutkimuksen perusteella aiomme panostaa asiakkaidemme tärkeimmiksi kokemiin asioihin sekä tutkimuksen esiin nostamiin kehittämiskohteisiin. Finnpilot Pilotage Oy toivoo, että annatte arvokkaan palautteenne myös jatkossa.

 

Lisää luettavaa