Palveluehdot

Finnpilot Pilotage Oy:n luotsauksen palveluehdot 1.1.2019 alkaen

Luotsauksen palveluehdot, pdf »

Luotsauspalvelua koskevat yleiset palveluehdot alusliikenteen toimijoille

1. Johdanto

Finnpilot Pilotage Oy (jäljempänä Finnpilot) tarjoaa asiakkailleen luotsauspalvelua Suomen vesialueilla luotsattavaksi määrätyillä väylillä. Finnpilot on jakanut operatiivisen toimintansa kuuteen luotsausalueeseen, joilla toimii yhteensä 21 luotsiasemaa.

Finnpilot on osa Suomen logistista ketjua maailmalle. Kaikkiaan noin 34 prosenttia Suomeen tulevista ja Suomesta lähtevistä aluksista käyttää Finnpilotin luotsauspalveluja.

Finnpilot ja sen tytäryhtiö Ice Advisors Oy muodostavat konsernin. Sopimusehdoissa esitetyt asiat eivät koske tytäryhtiön palvelua. Kyseisen tytäryhtiön yhteystiedot löytyvät omilta internet-sivuilta (www.iceadvisors.fi).

2. Palveluehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Palveluehtoja sovelletaan Finnpilotin tuottamiin luotsauspalveluihin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin (ent. Liikenteen turvallisuusvirasto) määräämillä luotsattavilla väylillä. Luotsattavat väylät on määritelty Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä (6.3.2018).

Palveluehdot ja sen mahdolliset myöhemmät muutokset julkaistaan Finnpilotin verkkosivuilla luotsintilausohjeissa. Nämä tarkennetut palveluehdot tulevat voimaan 1.3.2019 lukien. Finnpilot pidättää oikeuden muuttaa palveluehtoja.

3. Sovellettava laki

Näiden palveluehtojen tulkinnassa sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen lakia.

4. Luotsauspalvelun saatavuus

4.1 Palvelutaso

Luotsauspalvelua tarjotaan ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Palvelutasoa mitataan luotsauspalvelun odotusajan pituudella, merialueilla se on enintään kolme (3) tuntia ja Saimaan alueella kuusi (6) tuntia.

Finnpilot Pilotage Oy tarjoaa luotsauspalvelua kaikille luotsattaville aluksille. Luotsausresurssit mitoitetaan säännöllisen liikenteen mukaan.

Erivapaudella tai linjaluotsauskirjalla ajavat päälliköt saavat luotsauspalveluita tarvitessaan, mutta mikäli palvelun saatavuudessa esiintyy viivytyksiä, myöhästymiskorvauksia kohdan 4.2.4 mukaisesti ei makseta.

Jotta palvelu olisi mahdollisimman sujuvaa, erivapaudella tai linjaluotsauskirjalla ajavien luotsauspalvelun tilaus tulee tehdä kohtien 4.2.1. – 4.2.2. palveluehtojen mukaisesti.

Finnpilot on jakanut luotsintilaukset maantieteellisesti kolmeen alueeseen: itäiseen, eteläiseen ja läntiseen tilausalueeseen. Fnnpilotin verkkosivuilla on esitetty tarkemmat tiedot luotsintilausalueista sekä yhteystiedot tilauksen tekemiseen.

Kaikki luotsauspalveluun sekä tilauksiin liittyvät asiat tallennetaan automaattisesti
Finnpilotin sähköiseen asiakaspalvelujärjestelmään. Asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi nauhoitamme luotsintilauksiin liittyvät puhelut.

4.2 Ennakkotiedon antaminen ja tilauksen tekeminen

4.2.1 Suomen satamiin saapuvat alukset

Ennakkotiedot

Alusten asiamiehet välittävät luotsinvälitykseen satamiin saapuvien alusten viikkolistat ja muuttuvat ennakkotiedot sähköpostilla tai faksilla.

Aluksen asiamiehen tai aluksen tulee antaa luotsinvälitykseen ennakkotieto 12 tuntia ennen aluksen luotsipaikalle saapumista. Utön ja Maarianhaminan luotsipaikalle saapumisesta on kuitenkin annettava ennakkotieto
24 tuntia ennen aluksen luotsipaikalle saapumista. Tiedot voidaan antaa tilauslomakkeella, sähköpostitse, faksilla tai puhelimitse. Mikäli ennakkotiedossa annetussa saapumisajassa tapahtuu yhtä tuntia suurempi muutos,
tulee tästä ilmoittaa viipymättä luotsinvälitykseen.

Tapauksissa joissa alus haluaa saada luotsin muualle kuin viralliselle luotsipaikalle tai satamaan (esim. ankkuripaikat), täytyy aluksen asiamiehen tai aluksen ilmoittaa suunnitelmastaan sähköpostitse viikkoa ennen luotsausjohtajalle (sanna.sonninen@finnpilot.fi). Finnpilot Pilotage Oy pidättää oikeuden joko hylätä tai hyväksyä esitetty suunnitelma. Mikäli suunnitelma toteutetaan, asiakkaan tulee järjestää luotsin kuljetus laivaan/laivasta omalla kustannuksellaan.

Luotsintilaus

Aluksen tai aluksen asiamiehen tulee tehdä sitova luotsintilaus luotsinvälitykseen kolme (3) tuntia ennen aluksen luotsipaikalle saapumista tilauslomakkeella, sähköpostitse, faksilla tai puhelimitse.

Luotsi ottaa tarvittaessa VHF-yhteyden alukseen alle tunnin etäisyydeltä.

4.2.2 Suomen satamista lähtevät alukset

Ennakkotiedot

Aluksen asiamiehen tai aluksen tulee antaa luotsinvälitykseen ennakkotiedot 12 tuntia ennen aluksen satamasta lähtöä. Tiedot voidaan antaa tilauslomakkeella, sähköpostitse, faksilla tai puhelimitse. Mikäli ennakkotiedossa annetussa lähtemisajassa tapahtuu yhtä tuntia suurempi muutos, tulee tästä ilmoittaa viipymättä luotsinvälitykseen.

Luotsintilaus

Aluksen asiamiehen tai aluksen tulee tehdä sitova luotsintilaus luotsinvälitykseen kaksi (2) tuntia ennen aluksen satamasta lähtöä tilauslomakkeella, sähköpostitse, faksilla tai puhelimitse.
Luotsinvälitys lähettää kuittauksen toimeksiannon vastaanotosta siihen välineeseen, jolla ennakkotieto annettiin tai sitova luotsintilaus tehtiin. Puhelintilausta ei vahvisteta puhelun jälkeen.

Mikäli kyseessä ei ole tilauksen peruutus ja sitovaa luotsintilausta muutetaan varsinaisen tilauksen jälkeen, voi Finnpilot periä toimeenpannusta luotsauspalvelun järjestämisestä aiheutuneet kustannukset tilaajalta, kuitenkin vähintään 500€ rannikolla ja 250€ Saimaalla.

4.2.3 Seuraamukset asiakkaalle tietojen toimittamatta jättämisestä

Luotsauspalvelun toimivuus ja joustavuus perustuu hyvään ennakkotietoon alueen ja asemien tulevista luotsauksista. Ennakkotietojen perusteella Finnpilot resursoi henkilöstöään luotsinvälityksen kautta eri luotsauksiin. Mikäli asiakas laiminlyö edellä mainittujen tietojen toimittamisen (kohdat 4.2.1 – 4.2.2) näissä palveluehdoissa vaaditulla tavalla tai vaaditussa ajassa, Finnpilot ei välttämättä pysty toimittamaan luotsauspalvelua asiakkaan pyytämässä aikataulussa. Asiakkaalla ei tällöin ole oikeutta vaatia Finnpilotilta mitään myöhästymisiin liittyviä maksuja.

4.2.4 Luotsausmaksualennukset

Luotsauspalvelujen käyttäjä vastaa siitä, että kohtien 4.2.1 ja 4.2.2 mukaiset ennakkotiedot sekä tilausajat toteutuvat asianmukaisesti. Tällöin Finnpilot pyrkii toimittamaan luotsauspalvelun asiakkaan edellyttämässä aikataulussa.

Jos tästä huolimatta syntyy tilanne, jossa luotsauspalvelua ei pystytä toimittamaan, Finnpilot sitoutuu luotsausmaksualennuksiin. Luotsausmaksuista voi saada alennusta myöhästymisen pituuden perusteella seuraavasti:

Rannikolla
• yli kolmen tunnin mutta alle kuuden tunnin odotus asiakkaan ilmoittamasta aluksen lähtö-/saapumisajasta, maksualennus on 8 prosenttia luotsausmaksusta.
• yli kuuden tunnin odotus asiakkaan ilmoittamasta aluksen lähtö-/saapumisajasta, maksualennus on 16 prosenttia luotsausmaksusta.

Saimaalla
• yli kuuden tunnin mutta alle yhdeksän tunnin odotus asiakkaan ilmoittamasta aluksen lähtö-/saapumisajasta, maksualennus on 8 prosenttia luotsausmaksusta.
• yli yhdeksän tunnin odotus asiakkaan ilmoittamasta aluksen lähtö-/saapumisajasta, maksualennus on 16 prosenttia luotsausmaksusta.

Esimerkki:

Aluksen asiamies on noudattanut ennakkotietojen antamiseen annettuja määräaikoja (12 tuntia ennen aluksen lähtöä). Alus on lähdössä tiistaina klo 18.00, ensimmäinen ennakkotieto on annettu tiistaina klo 06.00. Asiamies tilaa luotsin kahta tuntia ennen aluksen lähtöä eli klo 16.00. Tästä huolimatta luotsi ei pääse alukselle vasta kuin klo 21.00. Asiakas on tällöin oikeutettu 8 prosentin luotsausmaksualennukseen.

5. Luotsausmaksut

Luotsauslain (940/2003, muutokset 1050/2010) mukaisesti yksikköhinnasta, alennetusta yksikköhinnasta ja muiden mahdollisten suoritteiden hinnoista päättää Finnpilotin hallitus. Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella peritään alennettuun yksikköhintaan perustuvaa maksua. Saimaalla perittävät luotsausmaksut ovat 26 prosenttia Suomen aluevesillä perittävistä maksuista.

Luotsausmaksu määräytyy todellisen luotsatun matkan pituuden ja aluksen nettovetoisuuden mukaan. Luotsausmaksut ovat voimassa 31.12.2019 asti. Luotsausmaksut löytyvät Finnpilotin verkkosivuilta.

5.1 Tarkennuksia luotsausmaksuihin

Odotusmaksu

Jos luotsi on tilauksen mukaisesti saapunut alukselle tai luotsipaikalle, mutta luotsaus ei ala tunnin kuluessa tilausajasta, peritään alukselta odotusmaksu, kunnes luotsaus alkaa tai luotsi poistuu alukselta tai luotsipaikalta. Odotusmaksu on Suomen aluevesillä 500 euroa jokaiselta mainitun tunnin ylittävältä alkavalta tunnilta. Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella odotusmaksu on 250 euroa alkavalta tunnilta.

Tilauksen siirtomaksu

Mikäli kyseessä ei ole tilauksen peruutus ja sitovaa luotsintilausta muutetaan varsinaisen tilauksen jälkeen, voi Finnpilot periä toimeenpannusta luotsauspalvelun järjestämisestä aiheutuneet kustannukset tilaajalta, kuitenkin vähintään 500 euroa Suomen aluevesillä. Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella tilauksen siirtomaksu on 250 euroa.

Peruutusmaksu

Jos tilaaja ta tilaajan edustaja peruu luotsin tilauksen luotsin ollessa matkalla alukselle, tullessa alukselle tai odotusaikana, peritään alukselta odotusmaksu vähintään kahdelta tunnilta. Suomen aluevesillä peruutusmaksu on vähintään 1 000 euroa, Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella peruutusmaksu on vähintään 500 euroa.

Luotsausmaksun korotus

Kun kaksi luotsia joko luotsauslain 10 §:n mukaisesti tai pyynnöstä toimittaa luotsauksen, peritään luotsausmaksu 50 prosentilla korotettuna.

Alusyhdistelmän ja tukkilautan luotsausmaksu

Hinaajasta, puskijasta, hinattavasta tai puskettavasta aluksesta tai laitteesta samoin kuin työntökytkyeestä peritään luotsausmaksu yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan. Tukkilautan luotsausmaksu määrätään siten, että vetoisuutena pidetään puolta kiintokuutiomäärästä.

6. Finnpilotin vastuu

Tekemällä luotsintilauksen tilaaja sekä tilaajan toimeksiantaja hyväksyvät nämä Finnpilotin palveluehdot. Finnpilotin vastuusta luotsauksessa on säädetty erikseen luotsauslaissa. Sen mukaisesti korvausvastuun enimmäismäärä luotsauksessa aiheutetusta vahingosta on enintään 100 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden. Korvausvastuun syntyminen tällöin edellyttää, että vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä  huolimattomuudesta tietäen, että sellainen vahinko todennäköisesti syntyisi.

Finnpilot ei vastaa näissä ehdoissa mainitun luotsauspalvelun tuottamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

7. Vapauttamisperusteet

Finnpilot vapautuu tämän palveluehdon mukaisista velvoitteistaan ja vastuistaan, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu vapauttamisperusteista. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen epätavallinen tai asiaan vaikuttava tapahtuma, jota Finnpilot ei ole voinut ottaa huomioon ja joka on Finnpilotista riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sota, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, luonnonmullistukset, sää ja jääolosuhteet, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, kuljetuskaluston rikkoutuminen luotsaustehtäviin liittyvissä kuljetuksissa, työselkkaus, tulipalo taikka muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Finnpilotista riippumaton syy.

8. Riitojen ratkaisu

Näissä ehdoissa mainitun luotsauspalvelun tuottamisesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Palveluehtojen liitteet

Luotsaaminen avustusrajoitusten voimassaoloaikana (liite palveluehtoihin 6.2.2019)

Jääluokkamääräykset varmistavat talviliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden

Alusten ominaisuudet, esimerkiksi rakenteisiin sekä koneistoon kohdistuvat kuormitukset jääolosuhteissa ja alusten jäissäkulkukyky ovat tärkeitä talvimerenkulun turvallisuuden kannalta. Liikenne- ja viestintäviraston antamilla jääluokkamääräyksillä pyritään siihen, että Itämerellä liikennöivillä aluksilla miehistöineen on riittävät ominaisuudet omatoimista jäissä liikkumista varten, jotta talviliikenne olisi turvallista ja mahdollisimman sujuvaa.

Väylävirasto on luonut talvimerenkulun ohjeistuksen yhteistyössä teollisuuden, varustamojen, rahtaajien, merenkulkijoiden, jäänmurtajien, luotsien ja alusliikennepalvelun kanssa. Sidosryhmät kantavat vastuunsa Suomen talviliikenteestä ja pyrkivät järjestämään tuonti- ja vientikuljetuksensa aluksilla, jotka ovat nykyaikaisia, koneteholtaan riittävän voimakkaita, hyvin jäissä kulkevia ja joita kuljettaa pätevä miehistö.

Jäätilanteen vaikeutuessa Väylävirasto rajoittaa jäänmurtaja-avustusta, mikäli turvallisuus ja liikennejärjestelmän toimivuus niin edellyttävät.

Luotsaaminen avustusrajoitusten voimassaoloaikana

Luotsauslain 11 § mukaan luotsilla on oikeus kieltäytyä luotsauksesta tai keskeyttää luotsaus, jos hän katsoo, että matkan aloittaminen tai jatkaminen vaarantaa luotsattavan aluksen, siinä olevien ihmisten, muun vesiliikenteen tai ympäristön turvallisuutta. Luotsi voi edellä mainituin perustein kieltäytyä luotsaamasta alusta, jos aluksella talviolosuhteissa ei ole avustusrajoitusten mukaista jääluokitusta tai se ei täytä niitä esimerkiksi syväystensä perusteella tai sillä ei ole Väyläviraston myöntämää erivapautta avustukseen.

Luotsauspalvelujen saamiseksi aluksen, joka ei ole oikeutettu saamaan jäänmurtoavustusta, tulee esittää luotsausyhtiölle avustussuunnitelma, jolla turvallinen jäissäkulku voidaan varmistaa. Avustussuunnitelman tulee sisältää vallitsevan jäätilanteen huomioiva suunnitelma liikkumisesta (avustusrajoitetulla) alueella ja avustukseen
käytettävän hinaajan ominaisuudet ja mahdolliset liikennöintialue rajoitukset. Avustussuunnitelmaa arvioidessaan Finnpilot edellyttää, että aluksen ohjailun ja energiatuotannon kannalta välttämättömien laitteiden on toimittava luotsauksen alkaessa sekä että aluksen runko, koneteho, varustus ja miehitys on sellainen, ettei turvallisuus vaarannu vallitsevissa jääolosuhteissa. Kaikkiin edellä mainittuihin asioihin perustuen Finnpilot arvioi esitetyn avustussuunnitelman ja päättää, voidaanko luotsaus toteuttaa luotsauslain mukaisesti.

Luotsin nouseminen laivaan ja poistuminen laivasta / Embarkation and disembarkation of pilots
(liite palveluehtoihin 10.8.2018, viranomaisen nimi päivitetty 6.2.1019)

Embarkation and disembarkation of pilots

To ensure safe embarkation and disembarkation of its pilots, Finnpilot Pilotage Ltd gives an amendment to the company Service terms and conditions. The purpose of this amendment is to provide the basic safety requirements for the pilots, pilot boats and the shipmasters to be followed. If the described safe practice in the boarding and landing of pilots by pilot boat is not followed, the pilotage service cannot be provided. However, these requirements on safe operating procedures can be adapted to suit particular locations or circumstances.

In adverse or difficult conditions where there is significant risk to personnel or the pilot boat, the pilot boat operator will make the eventual decision whether to place the pilot boat alongside the ship or to abort the transfer. If conditions during the pilot embarkation are such that they create any risk of injury the attempt shall be abandoned. If the pilot considers the embarkation unsafe for any reason, he or she will not embark the ship until the risk factors have ceased to exist.

If the pilot ladder rigged on the vessel appears to be or is, clearly damaged, unsafe or rigged incorrectly, the pilot shall request the ship to replace or re-rig the ladder; or if necessary, refuse to board or disembark the vessel until a safe means of embarkation/disembarkation is provided. The pilot shall report formally all cases of pilot ladder nonconformity according to the company procedure and the report is further submitted to the Finnish Transport and Communications Agency Traficom (Port State Control authority in Finland).

Ships have a duty to rig their pilot ladders in accordance with The International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS) regulation / 23 and IMO resolution A 1045(27) as amended. A copy of the poster showing IMO requirements and IMPA recommendations – “Required Boarding Arrangements for PILOT” is included as an annex to this document.

Pilot transfer operations are not undertaken on ships that do not fully comply with transfer arrangements described above.

The Pilot shall not embark if there is nobody at the top of the ladder.

The ladder should be rigged and secured at the ship’s side or side door as near midships as practical, and on the parallel body of the ship, clear of all overboard discharges. The ladder has to be located so that the pilot boat can lean against the parallel mid-body of the ship from the whole of its length. All steps of the ladder must rest firmly against the ship’s side. If a list is unavoidable, the ladder should be rigged on the side opposite to the list, whilst always taking into account the need to make a sufficient lee.

During winter months in conditions where icing occurs special caution must be taken to ensure that the pilot ladders are maintained free of ice and the deck area is not slippery.

Pilot operations are not undertaken with ships that do not comply with the requirements described in this document. This amendment to Finnpilot Pilotage Service terms and conditions cannot prescribe the safe pilot transfer arrangements for every configuration or type of vessel construction. Hence, the safety of the pilot transfer in ships other than merchant ships e.g. naval ships and large yachts may be evaluated case-by-case.

Liite palveluehtoihin 21.7.2020

 Finnpilot Pilotage Guidance for piloted vessels on the application of Under Keel Clearance (UKC) in Port of HaminaKotka (pdf) »

Liite palveluehtoihin 11.11.2020

Finnpilot Pilotage Guidance for piloted vessels on the application of Under Keel Clearance (UKC) Kokkola (pdf) >>