Palveluehdot

Lataa PDF: Finnpilotin palveluehdot FIN >>

 

LUOTSAUKSEN PALVELUEHDOT

Finnpilot Pilotage Oy:n luotsauspalvelua koskevat yleiset palveluehdot 1.9.2023 alkaen.

 

1 JOHDANTO

Finnpilot Pilotage Oy (jäljempänä Finnpilot) tarjoaa asiakkailleen luotsauspalvelua Suomen luotsinkäyttöalueella. Luotsauspalvelun tarjoaminen perustuu luotsauslakiin, joka säätää velvollisuudesta käyttää luotsia, luotsien tehtävistä ja vastuusta sekä luotsausyhtiön oikeuksista ja velvollisuuksista.

 

2 PALVELUEHTOJEN SOVELTAMINEN JA VOIMASSAOLO

Palveluehtoja sovelletaan Finnpilotin tuottamiin luotsauspalveluihin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin (jäljempänä Traficom) määräämällä luotsinkäyttöalueella. Voimassa oleva määräys luotsattavista väylistä ja luotsipaikoista on saatavissa oikeusministeriön omistamasta julkisesta Finlex ® verkkopalvelusta.

Voimassa olevat palveluehdot julkaistaan Finnpilotin verkkosivuilla. Nämä palveluehdot tulevat voimaan 1.9.2023 lukien. Finnpilot pidättää oikeuden muuttaa palveluehtoja ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan viimeistään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.

 

3 SOVELLETTAVA LAKI

Näiden palveluehtojen tulkinnassa sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen lakia.

 

4 LUOTSAUSPALVELUN SAATAVUUS

4.1 Palvelutaso ja luotsinvälitysalueet

Luotsauspalvelua tarjotaan ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Palvelutasoa mitataan luotsauspalvelun odotusajan pituudella. Merialueilla se on enintään kolme (3) tuntia ja Saimaan alueella kuusi (6) tuntia.

Finnpilot Pilotage Oy tarjoaa luotsauspalvelua kaikille luotsattaville aluksille. Luotsausresurssit mitoitetaan säännöllisen liikenteen mukaan.

Luotsauspalvelua tarjotaan Suomen luotsinkäyttöalueella. Luotsauslain (561/2023) nojalla annetulla määräyksellä Luotsinkäyttövelvollisuus ja siihen liittyvät menettelyt Suomen vesialueella lisättiin luotsattavaksi määriteltyjä väyliä. Lisätyn väylän tai sen osuuden ollessa vaihtoehtoinen aiemmin luotsattavana väylänä olleelle väylälle tai sen osalle, luotsaava luotsi tekee päätöksen käytettävästä väylästä tai sen osasta.

Alukset, joiden navigoinnista ja ohjailusta vastuussa olevalla henkilöllä on luotsinkäytöstä vapauttava Pilot Exemption Certificate lupakirja (PEC) saavat luotsauspalveluita niitä tarvitessaan, mutta mikäli palvelun saatavuudessa esiintyy viivytyksiä, ei heillä ole oikeutta kohdan 4.2.4 mukaisiin luotsausmaksualennuksiin. PEC-lupakirjalla ajavien tulee tehdä luotsauspalvelun tilaus kohtien 4.2.1–4.2.2 palveluehtojen mukaisesti.

Finnpilotin luotsinvälitysalueet ovat maantieteellisesti seuraavat:

 1. Perämeri
 2. Selkämeri
 3. Saaristomeri
 4. Hanko ja Helsinki
 5. Emäsalo
 6. Kotka
 7. Saimaa

Luotsinvälityksen yhteystiedot ennakkotietojen antamiseen ja tilauksen tekemiseen on kerrottu Finnpilotin verkkosivuilla.

Kaikki luotsauspalveluun sekä luotsinvälitykseen liittyvät asiat tallennetaan Finnpilotin toiminnanohjausjärjestelmään.

4.1.1 Luotsattavien alusten vaatimuksenmukaisuus ja turvallisuus

Luotsauspalvelujen saatavuus avustusrajoitusten voimassaoloaikana

Alusten ominaisuudet, esimerkiksi rakenteisiin sekä koneistoon kohdistuvat kuormitukset jääolosuhteissa ja alusten jäissäkulkukyky, ovat tärkeitä talvimerenkulun turvallisuuden kannalta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin antamilla jääluokkamääräyksillä pyritään siihen, että Itämerellä liikennöivillä aluksilla miehistöineen on riittävät ominaisuudet omatoimista jäissä liikkumista varten, jotta talviliikenne olisi turvallista ja mahdollisimman sujuvaa. Luotsauspalvelun saatavuudesta avustusrajoitusten voimassaoloaikana on annettu tarkempia ohjeita liitteessä 1.

Luotsin otto- ja jättöjärjestelyjen vaatimuksenmukaisuus

Luotsin nouseminen alukseen ja poistuminen aluksesta on turvallista vain, jos aluksen luotsin otto- ja jättöjärjestelyt vastaavat kansainvälisiä sääntöjä. Luotsi ei nouse alukseen, jonka luotsinottojärjestely ei ole turvallinen tai poistu aluksesta, jonka luotsin jättöjärjestely ei ole turvallinen. Tarkempia tietoja tilanteista, joissa aluksen luotsin otto- ja jättöjärjestelyt eivät ole vaatimusten mukaisia on kuvattu liitteessä 2.

Valonheittimien käyttö Saimaalla

Valonheittimen käytöstä ja saatavuudesta Saimaan kanavassa ja Saimaan järvialueella liikkuvilla aluksilla on annettu tarkempaa tietoa liitteessä 3.

Tupakointi luotsattavan aluksen komentosillalla

Suomen lain mukaan rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä taikka elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä, ei saa tupakoida. Suomen laki ei koske ulkomaan lipun alla olevia aluksia, mutta Finnpilot Pilotage Oy suosittelee, että Finnpilotin henkilökuntaa ei altisteta tupakansavulle heidän työskennellessään aluksella.

4.1.2 Aluksen turvallinen kulkusyväys

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisema ”Vesiväylien syvyyskäytännön periaatteet ja soveltaminen” ohje huomioi sekä nykyisen väylien syvyyden vertaustason että uuden N2000-vertaustaso. Ohjetta tulee soveltaa riippumatta käytettävän merikartan vertaustasosta. Ohjeessa termi kulkusyvyys korvataan termillä mitoitussyväys. Mitoitussyväys tarkoittaa sitä suunniteltua syväystä, jolla väylän mitoitusalus voi käyttää väylää normaaleissa olosuhteissa, mutta josta voi olosuhteiden salliessa poiketa.

Finnpilot on antanut tarkemman ohjeen turvallisen syväyden arvioimisesta luotsattaville aluksille, jotka haluavat liikkua luotsattavalla väylällä mitoitussyväystä suuremmalla staattisella syväyksellä. Turvallisen staattisen syväyden arvioinnissa huomioidaan vallitseva vedenkorkeus ja vallitsevat olosuhteet. Ohje sisältää myös turvallisen syväyden määrittelyyn liittyvien tietojen luovuttamisen Finnpilotille. Menettelyt on kuvattu liitteessä 4. Finnpilotin laskenta suoritetaan Väyläviraston painaumalaskurilla, joka löytyy Väyläviraston sivustolta (https://vayla.fi/palveluntuottajat/ammattimerenkulku/liikkuminen-vesivaylilla).

 

4.2 Ennakkotiedon antaminen ja tilauksen tekeminen

4.2.1 Suomen satamiin saapuvat alukset

Ennakkoilmoitukset

Aluksen asiamiehen tai aluksen tulee antaa luotsinvälitykseen ennakkoilmoitus 24 tuntia ja 12 tuntia ennen aluksen luotsipaikalle saapumista. Ennakkoilmoitusten yhteydessä on ilmoitettava myös arvioitu aluksen lähtöaika satamasta. Aluksen syväyden ylittäessä mitoitussyväyden tai yhtiön määrittelemän turvallisen kulkusyväyden, on tästä toimitettava liitteen 4 mukainen ilmoitus 24 h ennakon mukana.

Alusten asiamiehet välittävät luotsinvälitykseen satamiin saapuvien alusten viikkolistat ja muutokset ennakkoilmoitusten tietoihin. Mikäli ennakkoilmoituksessa annetussa saapumisajassa tapahtuu kahta tuntia (2 h) suurempi muutos, tulee tästä ilmoittaa viipymättä luotsinvälitykseen. Mikäli ilmoitettu aluskäynti peruuntuu, tulee tästä ilmoittaa välittömästi luotsinvälitykseen.

Ennakkoilmoitukset ja muutokset niiden tietoihin voidaan antaa Pilot Onlinella, Port Activity App -sovelluksella, sähköpostitse, tai puhelimitse.

Ennakkoilmoituksen yhteydessä annettavat tiedot 24 h ennakon yhteydessä Siinä vaiheessa, kun ovat tiedossa (jos ei ole pystytty antamaan 24 h ennakon yhteydessä)
Aluksen nimi ja kutsutunnus x
Määräsatama x
Syväys luotsauksen alkaessa x
Mitoitussyväyden tai turvallisen kulkusyväyden ylittävä syväys: liitteen 4 mukaiset tiedot x
ETA luotsipaikka x
ETD satamasta (sen hetkinen arvio) x
Luotsaukseen vaikuttavat tekniset puutteet (Deficiencies) x
Muut luotsauksen tai luotsin turvallisuutta heikentävät seikat x
Tieto hinaajan käytöstä x
Laituripaikka x
Kulkukorkeus x

 

Mikäli alus haluaa saada luotsin muualle kuin viralliselle luotsipaikalle tai satamaan (esim. ankkuripaikat), täytyy aluksen asiamiehen tai aluksen ilmoittaa suunnitelmastaan viikkoa ennen luotsinvälitykseen. Ilmoitus tehdään sähköpostitse. Finnpilot Pilotage Oy pidättää oikeuden joko hylätä tai hyväksyä esitetty suunnitelma. Mikäli suunnitelma toteutetaan, asiakkaan tulee järjestää luotsin turvallinen kuljetus laivaan/laivasta omalla kustannuksellaan.

Luotsintilaus

Aluksen tai aluksen asiamiehen tulee tehdä sitova luotsintilaus luotsinvälitykseen kolme (3) tuntia ennen aluksen luotsipaikalle saapumista Pilot Onlinella, Port Activity App -sovelluksella, sähköpostitse tai puhelimitse.

Mikäli luotsintilauksen ennakkotietojen ilmoituksissa on tilaushetkellä puutteita, tulee ne antaa tilausta tehdessä, jotta luotsintilaus voidaan ottaa vastaan.

Saimaan kanavan luotsitilaus tulee tehdä 14 vuorokautta ennen aluksen saapumista luotsipaikalle tai luotsaustarpeen ajankohtaa. Saimaan sisäisessä liikenteessä olevan aluksen tai aluksen edustajan tulee tehdä luotsintilaus 14 vuorokautta ennen luotsaustarpeen alkamista.

4.2.2 Suomen satamista lähtevät alukset

Ennakkoilmoitukset

Aluksen asiamiehen tai aluksen tulee antaa luotsinvälitykseen ennakkoilmoitus 12 tuntia ja 6 tuntia ennen aluksen satamasta lähtöä. Mikäli ennakkotiedossa annetussa lähtemisajassa tapahtuu kahta tuntia (2 h) suurempi muutos, tulee tästä ilmoittaa viipymättä luotsinvälitykseen. Mikäli ilmoitettu aluskäynti peruuntuu, tulee siitä ilmoittaa välittömästi luotsinvälitykseen.

Aluksen syväyden ylittäessä mitoitussyväyden tai yhtiön määrittelemän turvallisen kulkusyväyden, on tästä toimitettava liitteen 4 mukainen ilmoitus 24 h ennakon mukana.

Ennakkoilmoitukset ja muutokset niiden tietoihin voidaan antaa Pilot Onlinella, Port Activity App -sovelluksella, sähköpostitse, tai puhelimitse.

Ennakkoilmoituksen yhteydessä annettavat tiedot 12 h ennakon yhteydessä Siinä vaiheessa, kun ovat tiedossa (jos ei ole pystytty antamaan 12 h ennakon yhteydessä)
Aluksen nimi ja kutsutunnus x
Lähtösatama x
Luotsauksen päättymispaikka (esim. luotsipaikka, meri, ankkuripaikka) x
Laituripaikka x
Arvioitu lähtöaika (ETD) satamasta x
Luotsaukseen vaikuttavat tekniset puutteet (Deficiencies) x
Muut luotsauksen tai luotsin turvallisuutta heikentävät seikat x
Lähtösyväys x
Mitoitussyväyden tai turvallisen kulkusyväyden ylittävä syväys: liitteen 4 mukaiset tiedot x
Tieto hinaajan käytöstä x
Kulkukorkeus (Air draught) x

 

Luotsintilaus

Aluksen asiamiehen tai aluksen tulee tehdä sitova luotsintilaus luotsinvälitykseen kaksi (2) tuntia ennen aluksen satamasta lähtöä Pilot Onlinella, Port Activity App -sovelluksella, sähköpostitse tai puhelimitse. Poikkeuksena tähän Kilpilahden (Sköldvik) satamasta lähtevän aluksen tulee tehdä luotsintilaus kolme (3) tuntia ennen lähtöä ja Hangon satamassa yhtä (1) tuntia ennen aluksen lähtöä.

Luotsinvälitys lähettää kuittauksen toimeksiannon vastaanotosta saman viestintäkanavan kautta, jolla ennakkotieto annettiin tai sitova luotsintilaus tehtiin. Puhelintilausta ei vahvisteta erikseen puhelun jälkeen.

Mikäli luotsintilauksen ennakkotietojen ilmoituksissa on tilaushetkellä puutteita, tulee ne antaa tilausta tehdessä, jotta luotsintilaus voidaan ottaa vastaan.

 

4.2.3 Seuraamukset asiakkaalle tietojen toimittamatta jättämisestä

Luotsauspalvelun toimivuus ja joustavuus perustuvat hyvään ennakkotietoon luotsausalueen ja luotsiasemien tulevista luotsauksista. Ennakkotietojen perusteella Finnpilot resursoi henkilöstöään luotsinvälityksen kautta eri luotsauksiin. Mikäli asiakas laiminlyö edellä mainittujen tietojen toimittamisen (kohdat 4.2.1–4.2.2) näissä palveluehdoissa vaaditulla tavalla tai vaaditussa ajassa, Finnpilotilla ei ole velvollisuutta toimittaa luotsauspalvelua asiakkaan pyytämässä aikataulussa. Asiakkaalla ei tällöin ole oikeutta saada myöhästymisiin liittyviä luotsausmaksualennuksia.

Finnpilot seuraa ennakkoilmoitusten antamista ja raportoi havaituista puutteista viranomaiselle.

4.2.4 Luotsausmaksualennukset

Luotsauspalvelun tilaaja vastaa siitä, että kohtien 4.2.1 ja 4.2.2 mukaiset ennakkotiedot sekä tilausajat toteutuvat asianmukaisesti.

Jos luotsauspalvelua ei pystytä toimittamaan, vaikka ennakkoilmoitus ja tilaus on tehty asianmukaisesti, on tilaaja oikeutettu luotsausmaksualennuksiin. Luotsausmaksualennus perustuu luotsauspalvelun myöhästymisen kestoon seuraavasti:

Rannikolla

 • yli kolmen tunnin mutta tasan tai alle kuuden tunnin odotus asiakkaan ilmoittamasta aluksen lähtö-/saapumisajasta, maksualennus on 8 % luotsausmaksusta.
 • yli kuuden tunnin odotus asiakkaan ilmoittamasta aluksen lähtö-/saapumisajasta, maksualennus on 16 % luotsausmaksusta.

Saimaalla

 

 • yli kuuden tunnin mutta tasan tai alle yhdeksän tunnin odotus asiakkaan ilmoittamasta aluksen lähtö-/saapumisajasta, maksualennus on 8 % luotsausmaksusta.
 • yli yhdeksän tunnin odotus asiakkaan ilmoittamasta aluksen lähtö-/saapumisajasta, maksualennus on 16 % luotsausmaksusta.

 

Ketjutetuissa luotsauksissa Saimaalla annetaan alennus kaikista ketjun luotsauksista.

Esimerkki: Aluksen asiamies on noudattanut ennakkotietojen antamiseen annettuja määräaikoja (12 ja 6 tuntia ennen aluksen lähtöä). Alus on lähdössä tiistaina klo 18.00, 12 h ennakkoilmoitus on annettu tiistaina klo 06.00 ja 6 h ennakkoilmoitus annettu tiistaina klo 12.00. Asiamies tilaa luotsin kahta tuntia ennen aluksen lähtöä eli klo 16.00. Tästä huolimatta luotsi ei pääse alukselle vasta kuin klo 21.00 jälkeen. Asiakas on tällöin oikeutettu 8 % luotsausmaksualennukseen.

 

4.3 Muut luotsaukseen liittyvät palvelut

Luotsauslain 43 § mukaisia PEC-perehdytysmatkoja voi tilata luotsinvälityksestä. Finnpilot vastaanottaa luotsauslain mukaisesti myös luotsaus- ja PEC-tutkintoja. Voimassa olevat tiedot tutkintojen vastaanottamiseen liittyvien palvelujen tilaamisesta ovat Finnpilotin verkkosivuilla.

 

5 LUOTSAUSMAKSUT

Luotsauslain (561/2023) mukaisesti yksikköhinnasta, alennetusta yksikköhinnasta ja muiden mahdollisten suoritteiden hinnoista päättää Finnpilotin hallitus. Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella peritään alennettuun yksikköhintaan perustuvaa maksua. Saimaalla perittävät luotsausmaksut ovat 26 % Suomen aluevesillä perittävistä maksuista.

Luotsausmaksu määräytyy todellisen luotsatun matkan pituuden ja aluksen nettovetoisuuden mukaan. Luotsausmaksut ovat nähtävissä Finnpilotin verkkosivuilla.

5.1 Tarkennuksia luotsausmaksuihin

Odotusmaksu kun luotsi on saapunut alukselle tai luotsipaikalle

Jos luotsi on tilauksen mukaisesti saapunut alukselle tai luotsipaikalle, mutta luotsaus ei ala tunnin kuluessa tilausajasta, peritään alukselta odotusmaksu, kunnes luotsaus alkaa tai luotsi poistuu alukselta tai luotsipaikalta. Odotusmaksu on Suomen aluevesillä 500 euroa jokaiselta mainitun tunnin ylittävältä alkavalta tunnilta. Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella odotusmaksu on 250 euroa alkavalta tunnilta.

Odotusmaksu asiakkaan pyynnöstä

Luotsin on asiakkaan pyynnöstä mahdollista jäädä odottamaan alukselle seuraavaa luotsausta tai alukselta pois pääsyä. Luotsin odottamisesta laivalla sovitaan aina etukäteen. Mahdollisuutta odotukseen tiedustellaan luotsinvälityksestä. Finnpilot päättää luotsin odottamisesta laivalla tapauskohtaisesti. Asiakkaan pyynnöstä aluksella tapahtuvasta odotuksesta laskutetaan 250 euroa alkavalta tunnilta

Esimerkki asiakkaan pyynnöstä tapahtuvasta odotuksesta: Tiedetään, että esimerkiksi kovan tuulen takia luotsi ei tule pääsemään uloslähtevästä aluksesta luotsipaikalla pois. Tällöin voidaan erikseen sopia Finnpilotin ja asiakkaan kesken, että luotsi jää alukseen sen seuraavaan satamaan asti ja Finnpilot laskuttaa luotsauksen jälkeen tapahtuvasta odotuksesta 250 euroa alkavalta tunnilta.

Tilauksen siirtomaksu

Mikäli kyseessä ei ole tilauksen peruutus ja sitovaa luotsintilausta muutetaan varsinaisen tilauksentekoajan mentyä umpeen (sisään tuleva alus 3 h ja uloslähtevä alus 2 h, pois lukien Emäsalo 3 h ja Hanko 1 h), Finnpilot perii siirtomaksun Suomen aluevesillä 500 euroa. Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella tilauksen siirtomaksu on 250 euroa.

Peruutusmaksu

Jos tilaaja tai tilaajan edustaja peruu luotsin tilauksentekoajan (sisään tuleva alus 3 h ja uloslähtevä alus 2 h, pl. Emäsalo 3 h ja Hanko 1 h) mentyä umpeen, peritään alukselta odotusmaksu vähintään kahdelta tunnilta. Suomen aluevesillä peruutusmaksu on vähintään 1 000 euroa, Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella peruutusmaksu on vähintään 500 euroa.

Luotsausmaksun korotus

Kun kaksi luotsia joko luotsauslain 22 §:n mukaisesti tai pyynnöstä luotsaa aluksen, peritään luotsausmaksu 75 prosentilla korotettuna.

Alusyhdistelmän ja tukkilautan luotsausmaksu

Hinaajasta, puskijasta, hinattavasta tai puskettavasta aluksesta tai laitteesta samoin kuin työntökytkyeestä peritään luotsausmaksu yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan. Tukkilautan luotsausmaksu määrätään siten, että vetoisuutena pidetään puolta kiintokuutiomäärästä.

 

6 FINNPILOTIN VASTUU

Antamalla ensimmäisen palveluehtojen mukaisen ilmoituksen luotsinvälitykseen asiakas hyväksyy nämä Finnpilotin palveluehdot. Finnpilotin vastuusta luotsauksessa on säädetty erikseen luotsauslaissa. Sen mukaisesti korvausvastuun enimmäismäärä luotsauksessa aiheutetusta vahingosta on enintään 100 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden. Korvausvastuun syntyminen edellyttää, että vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tietäen, että sellainen vahinko todennäköisesti syntyisi.

Finnpilot ei vastaa näissä ehdoissa mainitun luotsauspalvelun tuottamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

 

7 VAPAUTTAMISPERUSTEET

Finnpilot vapautuu tämän palveluehdon mukaisista velvoitteistaan ja vastuistaan, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu vapauttamisperusteista. Vapauttamisperusteeksi (Force Majeure) katsotaan sellainen epätavallinen tapahtuma, jota Finnpilot ei ole voinut ottaa huomioon, ja joka on Finnpilotista riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai estää. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sota, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, luonnonmullistukset, sää ja jääolosuhteet, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, kuljetuskaluston rikkoutuminen luotsaustehtäviin liittyvissä kuljetuksissa, työselkkaus, tulipalo taikka muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Finnpilotista riippumaton syy.

 

8 RIITOJEN RATKAISU

Näissä ehdoissa mainitun luotsauspalvelun tuottamisesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 

PALVELUEHTOJEN LIITTEET

LIITE 1: Luotsaaminen avustusrajoitusten voimassaoloaikana

Jääluokkamääräykset varmistavat talviliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden

Alusten ominaisuudet, esimerkiksi rakenteisiin sekä koneistoon kohdistuvat kuormitukset jääolosuhteissa ja alusten jäissäkulkukyky ovat tärkeitä talvimerenkulun turvallisuuden kannalta. Liikenne- ja viestintäviraston antamilla jääluokkamääräyksillä pyritään siihen, että Itämerellä liikennöivillä aluksilla miehistöineen on riittävät ominaisuudet omatoimista jäissä liikkumista varten, jotta talviliikenne olisi turvallista ja mahdollisimman sujuvaa.

Väylävirasto on luonut talvimerenkulun ohjeistuksen yhteistyössä teollisuuden, varustamojen, rahtaajien, merenkulkijoiden, jäänmurtajien, luotsien ja alusliikennepalvelun kanssa. Sidosryhmät kantavat vastuunsa Suomen talviliikenteestä ja pyrkivät järjestämään tuonti- ja vientikuljetuksensa aluksilla, jotka ovat nykyaikaisia, koneteholtaan riittävän voimakkaita, hyvin jäissä kulkevia ja joita kuljettaa pätevä miehistö.

Jäätilanteen vaikeutuessa Väylävirasto rajoittaa jäänmurtaja-avustusta, mikäli turvallisuus ja liikennejärjestelmän toimivuus niin edellyttävät.

Luotsaaminen avustusrajoitusten voimassaoloaikana

Luotsauslain 23 § mukaan luotsin on kieltäydyttävä luotsauksesta tai keskeytettävä luotsaus, jos hän katsoo, että matkan aloittaminen tai jatkaminen vaarantaa luotsattavan aluksen, siinä olevien ihmisten, muun vesiliikenteen tai ympäristön turvallisuutta. Luotsi voi edellä mainituin perustein kieltäytyä luotsaamasta alusta, jos aluksella talviolosuhteissa ei ole avustusrajoitusten mukaista jääluokitusta tai se ei täytä niitä esimerkiksi syväystensä perusteella tai sillä ei ole Väyläviraston myöntämää erivapautta avustukseen.

Luotsauspalvelujen saamiseksi aluksen, joka ei ole oikeutettu saamaan jäänmurtoavustusta, tulee esittää luotsausyhtiölle avustussuunnitelma, jolla turvallinen jäissäkulku voidaan varmistaa. Avustussuunnitelman tulee sisältää vallitsevan jäätilanteen huomioiva suunnitelma liikkumisesta (avustusrajoitetulla) alueella ja avustukseen käytettävän hinaajan ominaisuudet ja mahdolliset liikennöintialue rajoitukset. Avustussuunnitelmaa arvioidessaan Finnpilot edellyttää, että aluksen ohjailun ja energiatuotannon kannalta välttämättömien laitteiden on toimittava luotsauksen alkaessa sekä että aluksen runko, koneteho, varustus ja miehitys on sellainen, ettei turvallisuus vaarannu vallitsevissa jääolosuhteissa. Kaikkiin edellä mainittuihin asioihin perustuen Finnpilot arvioi esitetyn avustussuunnitelman ja päättää, voidaanko luotsaus toteuttaa luotsauslain mukaisesti.

 

LIITE 2: Luotsin nouseminen laivaan ja poistuminen laivasta / Embarkation and disembarkation of pilots

Embarkation and disembarkation of pilots

To ensure safe embarkation and disembarkation of its pilots, Finnpilot Pilotage Ltd gives an amendment to the company Service terms and conditions. The purpose of this amendment is to provide the basic safety requirements for the pilots, pilot boats and the shipmasters to be followed. If the described safe practice in the boarding and landing of pilots by pilot boat is not followed, the pilotage service cannot be provided. However, these requirements on safe operating procedures can be adapted to suit particular locations or circumstances.

In adverse or difficult conditions where there is significant risk to personnel or the pilot boat, the pilot boat operator will make the eventual decision whether to place the pilot boat alongside the ship or to abort the transfer. If conditions during the pilot embarkation are such that they create any risk of injury the attempt shall be abandoned. If the pilot considers the embarkation unsafe for any reason, he or she will not embark the ship until the risk factors have ceased to exist.

If the pilot ladder rigged on the vessel appears to be or is, clearly damaged, unsafe or rigged incorrectly, the pilot shall request the ship to replace or re-rig the ladder; or if necessary, refuse to board or disembark the vessel until a safe means of embarkation/disembarkation is provided. The pilot shall report formally all cases of pilot ladder nonconformity according to the company procedure and the report is further submitted to the Finnish Transport and Communications Agency Traficom (Port State Control authority in Finland).

Ships have a duty to rig their pilot ladders in accordance with The International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS) regulation / 23 and IMO resolution A 1045(27) as amended. A copy of the poster showing IMO requirements and IMPA recommendations – “Required Boarding Arrangements for PILOT” is included as an annex to this document.

Pilot transfer operations are not undertaken on ships that do not fully comply with transfer arrangements described above.

The Pilot shall not embark if there is nobody at the top of the ladder.

The ladder should be rigged and secured at the ship’s side or side door as near midships as practical, and on the parallel body of the ship, clear of all overboard discharges. The ladder has to be located so that the pilot boat can lean against the parallel mid-body of the ship from the whole of its length. All steps of the ladder must rest firmly against the ship’s side. If a list is unavoidable, the ladder should be rigged on the side opposite to the list, whilst always taking into account the need to make a sufficient lee.

During winter months in conditions where icing occurs special caution must be taken to ensure that the pilot ladders are maintained free of ice and the deck area is not slippery.

Pilot operations are not undertaken with ships that do not comply with the requirements described in this document. This amendment to Finnpilot Pilotage Service terms and conditions cannot prescribe the safe pilot transfer arrangements for every configuration or type of vessel construction. Hence, the safety of the pilot transfer in ships other than merchant ships e.g. naval ships and large yachts may be evaluated case-by-case.

LIITE 3: Valonheittimen saatavuus ja käyttö Saimaalla

SAIMAA CANAL AND LAKE SAIMAA – REQUIREMENTS FOR PILOTED VESSELS

To ensure safe navigation in Saimaa Canal and lake Saimaa area vessels are required to be fitted with two (2) fully operational searchlights OR one (1) fully operational searchlight and light projectors that show simultaneously both sides of the Canal banks during the whole transit.

Vessels’ lighting arrangements are inspected by the pilot in locks Juustila and Mälkiä. Inspection is made by comparing the vessels lighting arrangements to shore based reflectors. If pilot decides that vessels lighting arrangements are inefficient then the vessel is piloted by daylight only.

Vessels are also reminded that according to Finnish Pilotage Act pilot has always the right to request a helmsman. Saimaa area pilots strongly recommend that vessels should be fitted with riverpilot option to steer the vessel.

 

LIITE 4: Finnpilot Pilotage Guidance for piloted vessels on the application of Under Keel Clearance

Requirements for piloted vessels 

Finnpilot Pilotage Ltd (Finnpilot) Under Keel Clearance (UKC) policy aims to ensure safe navigation in Finnish waterways and port areas. To ensure safe navigation in Finnish piloted waters, company’s UKC Policy is based on design draught information given by the Finnish Transport and Communication Agency (Traficom) or the Port Authority that owns the water area and stated in the ENCs. When calculating a safe draught for a piloted vessel, the water depth shall always be corrected with prevailing water level information.

If design draught information is not available on official ENC chart material, Finnpilot defines as a basis for the evaluation of safe draught (for the piloted vessels) a reference value from swept depth of water area and vessel’s intended static draught.

If the vessel’s arrival or departure draught exceeds the design draught or above-described safe draught, the master of the vessel is required to deliver following information to Finnpilot 24 hours prior to pilot order time. If this is not possible e.g. due to change in loading/discharging plans, information must be delivered to Finnpilot immediately when the information is available. This may affect the availability of pilotage service.

Information to be submitted to Finnpilot:

 1. Calculation of vessels dynamic UKC to fairway part or port area when authorised draught is exceeded. Calculation should clearly state vessels minimum dynamic UKC which takes note to water level, weather conditions, external forces caused by e.g. tugboats, and changes in draught of a vessel due to vessel motion and manoeuvring in the water, etc.
 2. Vessel’s route and manoeuvring plan. Route plan should state vessels planned speed and turning radius enroute in the area where requirements for authorised draught or safe draught is not met by the vessel. Manoeuvring plan should state ordered number of tugboats in harbour area.
 3. Vessel’s stability information. Stability information should clearly state vessel’s Centre of Buoyancy (KB), Centre of Gravity (KG), Metacentric Height (GM) and block coefficient.
 4. Company UKC Policy. Up-to-date UKC Policy of the Shipping Company shall be submitted. If there is no UKC Policy, this should be stated.

Information is to be delivered to the relevant pilot dispatch area via email. Form 1 (attached) can be used for reporting the information above.

In cases where the requirements for design draught as defined by Traficom or the safe draught as defined by Finnpilot are not met, the pilot will prior to commencing pilotage request the master of the vessel to confirm that he/she is aware of this fact and considers the draught to be safe for the vessel. When the pilot considers that vessel’s UKC causes an obvious risk of grounding the vessel will not be piloted.

 

FORM 1

Information related to calculation of vessels dynamic UKC

Vessels maximum draught (on arrival/departure) [m]
Minimum gross UKC (static UKC) alongside [m]
Minimum net UKC (dynamic UKC) on piloted fairway [m]
Water level used in the calculation (+/- cm from reference level) [cm]

 

Vessel’s stability information

Centre of Buoyancy (KB) [m]
Centre of Gravity (KG) [m]
Metacentric Height (GM) [m]
Block coefficient

 

I (master of the vessel in concern) declare that the above information is correct and valid during the
pilotage _______________ (date) to/from the port of ________________________________ (name of the Port)

 

 

____________________________________

Signature