Mitä luotsaus on?

Mitä luotsaus on?

Luotsauslain määritelmän mukaan luotsaus on alusten ohjailuun liittyvää toimintaa, jossa luotsi toimii aluksen päällikön neuvonantajana sekä vesialueen ja merenkulun asiantuntijana. Luotsauksen tavoitteena on edistää alusliikenteen turvallisuutta sekä ehkäistä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja.

Luotsi on aluksen päällikön tärkeä paikallinen neuvonantaja, joka tarjoaa väylillä liikkuville aluksille navigointiapua ja huolehtii yhä useammin myös laivan ohjaamisesta laituriin.

Luotsauksella on pitkät perinteet: Suomessakin on luotsattu virallisesti jo yli 320 vuotta. Luotsaus elää ja muuttuu vahvasti digitalisaation myötä.

Milloin aluksen on käytettävä luotsia?

Luotsauslain (Finlex 561/2023 >>) mukaisesti kaikkien Suomen satamiin saapuvien ja niistä lähtevien laivojen on käytettävä luotsia, jos aluksen kuljettaman lastin vaarallisuus, haitallisuus tai aluksen koko sitä edellyttävät.

Suomen koko laivaliikenteestä luotsia käyttävien alusten osuus on noin 35 prosenttia.

Miten luotsauspalvelut on Suomessa järjestetty?

Suomen kapeilla saaristoväylillä luotsauksen tuottama turvallisuuslisä on ratkaiseva onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä. Suomessa luotsauspalvelut toteuttaa valtion erityistehtäväyhtiö Finnpilot Pilotage Oy. Finnpilotin tehtävänä on huolehtia luotsauslain mukaisten luotsauspalvelujen tarjonnasta sekä muista luotsauslaissa säädetyistä luotsaukseen liittyvistä tehtävistä ja velvollisuuksista luotsauslaissa määritellyillä vesialueilla.


Luotsaussanastoa

Aluepäällikkö
Aluepäällikkö johtaa operatiivista luotsaustoimintaa vastuualueellaan ja toimii alueen esihenkilötiimin päällikkönä varmistaen tiedonkulun johdon ja kentän välillä alueellaan.

eLuotsaus
eLuotsaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla luotsauspalvelun vaiheita digitalisoidaan ja kehitetään turvallisemmiksi ja tehokkaammiksi. Tärkeimmät kehityskohteet ovat luotsauspalveluihin liittyvän tiedon keruu, tuotanto ja prosessointi. Kehityksen tuloksena mahdollistetaan tulevaisuudessa kokonaan uudenlaisten palveluiden tuottaminen.

Hydrokopteri
Hydrokopteri on runko-ohjattu, eteenpäin työntävällä ilmapotkurilla varustettu, kevyehkö maalla, jäällä ja vedessä liikkuva kulkuneuvo. Hydrokopteria käytetään rannikolla kelirikko- ja talviaikana. Kopteri liikkuu neljällä ponttonilla, joiden varassa joko kellutaan tai ne toimivat suksina jään päällä.

Luotsipaikka
Luotsipaikka on luotsattavaksi väyläksi määrätyn väylän avomeren puoleisessa päässä tai väylällä oleva karttaan merkitty alue, jossa luotsi nousee alukseen tai poistuu aluksesta tai jossa vaihdetaan luotsia.

Pilot Online
Meklareiden ja laivahenkilöstön käyttöön tarkoitettu selainpohjainen luotsintilauspalvelu, jonka kautta asiakas voi tilata luotsin sekä seurata tilausprosessin etenemistä vaihe vaiheelta.

Poikkeamahavainto
Poikkeama toiminnassa voi olla yleinen turvallisuushavainto, työtapaturma, vaaratilanne tai onnettomuus. Poikkeamahavaintojen avulla etsitään tekijöitä, jotka aiheuttavat tai saattaisivat aiheuttaa onnettomuuksia ja vaaratilanteita sekä pyritään jakamaan tietoa ja oppimaan tapahtuneista.