Vastuullisuus

Suojelemme herkkää ympäristöä

Suomalaisen saariston olosuhteet ovat merenkululle maailman vaativimpia. Paikalliset olosuhteet tunteva luotsi on aluksen päällikölle korvaamaton apu turvalliseen väylänavigointiin.

Saapuessaan avomereltä väylän päähän iso alus joutuu itselleen erittäin haastavaan ympäristöön: tilaa väylällä on niukalti, vedet ovat matalia ja kivikkoisia eikä navigointivirheisiin ole varaa. Öljy- tai kemikaalipäästöön johtavan meriliikenneonnettomuuden seuraukset herkälle saaristoluonnolle ja sen ekosysteemeille voisivat olla tuhoisia. Luotsauksen avulla väylänavigoinnissa kyetään välttämään poikkeustilanteita, jotka voisivat johtaa laivojen karilleajoon tai yhteentörmäykseen. Kun alukset liikkuvat väylällä suunnitellusti ja hallitusti, vakavan ympäristöonnettomuuden riski pienenee merkittävästi.

Luotsien tekemät poikkeamahavainnot tarkentavat ja täydentävät meriliikenteen riskikuvaa. Tunnistettuihin uhkiin on mahdollista reagoida korjaavin toimenpitein.

Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme

 • Olemme sitoutuneet toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Asetamme vuosittain toiminnallemme laatu- ja ympäristötavoitteet, joilla jatkuva kehittyminen varmistetaan.
 • Tavoittelemme sitä, että tarjoamme turvallisimman ja laadukkaimman liikkumisen vesiväylillä. Tavoittelemme myös sekä toimintamme ympäristövaikutusten, että energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen minimointia luotsaus-, kuljetus- ja kiinteistötoiminnassamme sekä yhtiön hallinnossa.​
 • Luomme palvelullamme asiakkaalle enemmän arvoa kuin hän itse pystyisi tuottamaan​.
 • Seuraamme ja mittaamme asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyttä sekä palvelun täsmällisyyttä ja toiminnan ympäristövaikutuksia sekä energiatehokkuutta.
 • Yhtiöllä on kirjatut toimintatavat, jotka täyttävät toimintaamme koskevat vaatimukset. Toimintatapoja kehitetään yhdessä henkilökunnan kanssa ja niiden mukaan toimiminen muodostaa pohjan jokapäiväisen toimintamme laadulle.​
 • Havaintoraportointi ja -käsittely ovat osa tavallista työtämme ja kehittää toimintaamme laadukkaammaksi, tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi.
 • Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan toimintaamme koskevia lakeja ja viranomaismääräyksiä. Sitoudumme myös ympäristön suojelemiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.

Ympäristö- ja energiatehokkuuden päämäärät ja tavoitteet 2021

Vuodelle 2021 olemme määritelleet seuraavat ympäristö- ja energiatehokkuustavoitteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittaisessa vastuullisuusraportissamme.

Ympäristötavoitteet

 • Luotsaus ehkäisee alusonnettomuuksia ja niiden ympäristövaikutuksia
 • Laaditaan Hiilineutraali Finnpilot –suunnitelma: Finnpilot tavoittelee toiminnan CO2-päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä
 • Tipaton tankkausjärjestelmä laajennetaan koskemaan koko kalustoa vuoteen 2022 mennessä
 • Havaitut luotsattavien laivojen puutteet viranomaisvaatimusten täyttämisessä raportoidaan eteenpäin viranomaisille
 • Luotsaus edesauttaa luotsattavan liikenteen sujuvuutta ja pienentää sen ympäristövaikutuksia

Energiatehokkuustavoitteet

 • Yhtiö lisää vuosittain omaa uusiutuvaa sähköntuotantoa vähintään yhdellä voimalaitoksella, joka tuottaa sähköä vähintään aseman kaluston kesäkaudella tarvitseman määrän
 • Valaistus toteutetaan energiatehokkaasti
 • Veneiden optimaalisen käytön määrittely ja standardiajoajat ovat tehty koko asemaverkolle ja kalustolle
 • Kaluston sähkönkulutus on minimoitu suhteessa toimintaympäristön vaatimuksiin
 • Energiatehokas teknologia otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön vene- ja autokalustossa

Sertifikaatit

 • Finnpilotin kaikki toimipisteet ovat ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja ETJ+ (energiatehokkuus)-sertifioituja.
 • Laatujärjestelmämme kattaa luotsausprosessimme kaikilla asemillamme, luotsivälityksessä ja hallinnossa. Ympäristö- ja energiatehokkuusjärjestelmä puolestaan kattaa toiminnan kokonaisuudessaan, eli luotsaus-, kuljetus- ja kiinteistötoimintamme sekä yhtiön hallinnon.