Vastuullisuus

Finnpilotin vastuullisuustyötä ohjaa vastuullisuusohjelmamme

Vastuullisuusohjelmassamme määrittelemme vastuullisuustyömme teemat, tavoitteet ja mittarit. Tutustu vastuullisuusohjelmamme sisältöön vuosikertomuksessamme >>.

Suojelemme herkkää ympäristöä

Suomalaisen saariston olosuhteet ovat merenkululle maailman vaativimpia. Paikalliset olosuhteet tunteva luotsi on aluksen päällikölle korvaamaton apu turvalliseen väylänavigointiin.

Saaristoväylillä tilaa on niukalti, vedet ovat matalia ja kivikkoisia eikä navigointivirheisiin ole varaa. Öljy- tai kemikaalipäästöön johtavan meriliikenneonnettomuuden seuraukset herkälle saaristoluonnolle ja sen ekosysteemeille voisivat olla tuhoisia. Luotsauksen avulla väylänavigoinnissa kyetään välttämään poikkeustilanteita, jotka voisivat johtaa laivojen karilleajoon tai yhteentörmäykseen. Kun alukset liikkuvat väylällä suunnitellusti ja hallitusti, vakavan ympäristöonnettomuuden riski pienenee merkittävästi.

Luotsien tekemät poikkeamahavainnot tarkentavat ja täydentävät meriliikenteen riskikuvaa. Tunnistettuihin uhkiin on mahdollista reagoida korjaavin toimenpitein.

Haluamme vastata sidosryhmiemme odotuksiin

Tärkeä osa vastuullisuustyötämme on sidosryhmiemme odotusten kuuntelu ja niihin vastaaminen. Tarkastelemme sidosryhmiemme odotuksia vuosittain osana vastuullisuusohjelmaa sekä joka toinen vuosi toteutettavassa sidosryhmäkyselyssämme >>.

Odotukset ja niihin vastaaminen on kirjattu Finnpilotin asiakkuudenhoitosuunnitelmaan, jonka toteutumista seurataan Finnpilotin johtoryhmässä sekä auditoinneissa säännöllisesti.

Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme kiteyttää tekemisemme tavan

  • Olemme sitoutuneet toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Asetamme vuosittain toiminnallemme laatu- ja ympäristötavoitteet, joilla jatkuva kehittyminen varmistetaan.
  • Tavoittelemme sitä, että tarjoamme turvallisimman ja laadukkaimman liikkumisen vesiväylillä. Tavoittelemme myös sekä toimintamme ympäristövaikutusten, että energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen minimointia luotsaus-, kuljetus- ja kiinteistötoiminnassamme sekä yhtiön hallinnossa.​
  • Luomme palvelullamme asiakkaalle enemmän arvoa kuin hän itse pystyisi tuottamaan​.
  • Seuraamme ja mittaamme asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyttä sekä palvelun täsmällisyyttä ja toiminnan ympäristövaikutuksia sekä energiatehokkuutta.
  • Meillä on kirjatut toimintatavat, jotka täyttävät toimintaamme koskevat vaatimukset. Toimintatapoja kehitetään yhdessä henkilökunnan kanssa ja niiden mukaan toimiminen muodostaa pohjan jokapäiväisen toimintamme laadulle.​
  • Havaintoraportointi ja havaintojen käsittely ovat osa tavallista työtämme ja kehittää toimintaamme laadukkaammaksi, tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi.
  • Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan toimintaamme koskevia lakeja ja viranomaismääräyksiä. Sitoudumme myös ympäristön suojelemiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.

Ympäristö- ja energiatehokkuustavoitteidemme toteutumista seurataan säännöllisesti johdon katselmuksissa, sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa sekä vuosittaisessa vastuullisuusraportissamme. Tavoitteita päivitetään osana vastuullisuusohjelmamme kehitystä.

Sertifikaatit

  • Finnpilotin kaikki toimipisteet ovat ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja ETJ+ (energiatehokkuus)-sertifioituja.
  • Laatujärjestelmämme kattaa luotsausprosessimme kaikilla asemillamme, luotsivälityksessä ja hallinnossa. Ympäristö- ja energiatehokkuusjärjestelmä puolestaan kattaa toiminnan kokonaisuudessaan, eli luotsaus-, kuljetus- ja kiinteistötoimintamme sekä yhtiön hallinnon.