Luotsaus

Mitä luotsaus on?

Luotsauslain määritelmän mukaan luotsaus on alusten ohjailuun liittyvää toimintaa, jossa luotsi toimii aluksen päällikön neuvonantajana sekä vesialueen ja merenkulun asiantuntijana. Luotsauksen tavoitteena on edistää alusliikenteen turvallisuutta sekä ehkäistä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja.

Luotsi on aluksen päällikön tärkeä paikallinen neuvonantaja, joka tarjoaa väylillä liikkuville aluksille navigointiapua ja huolehtii yhä useammin myös laivan ohjaamisesta laituriin.

Luotsauksella on pitkät perinteet: Suomessakin on luotsattu virallisesti jo yli 320 vuotta. Luotsaus elää ja muuttuu vahvasti digitalisaation myötä.

Milloin aluksen on käytettävä luotsia?

Luotsauslain ja -asetuksen mukaisesti kaikkien Suomen satamiin saapuvien ja niistä lähtevien laivojen on käytettävä luotsia, jos aluksen kuljettaman lastin vaarallisuus, haitallisuus tai aluksen koko sitä edellyttävät.

Luotsinkäyttövelvollisuudesta on vapautettu sellaiset alukset, joiden päällikkö on suorittanut linjaluotsitutkinnon tai joille Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntänyt luotsinkäyttövapauden. Suomen koko laivaliikenteestä luotsia käyttävien alusten osuus on noin 35 prosenttia.

Miten luotsauspalvelut on Suomessa järjestetty?

Suomen kapeilla saaristoväylillä luotsauksen tuottama turvallisuuslisä on ratkaiseva onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä. Suomessa luotsauspalvelut toteuttaa valtion erityistehtäväyhtiö Finnpilot Pilotage Oy. Finnpilotin tehtävänä on huolehtia luotsauslain mukaisten luotsauspalvelujen tarjonnasta sekä muista luotsauslaissa säädetyistä luotsaukseen liittyvistä tehtävistä ja velvollisuuksista luotsauslaissa määritellyillä vesialueilla.

Näillä sivuilla voit tutustua tarkemmin luotsaukseen, sen tavoitteisiin ja vaikutuksiin, luotsin ja luotsikutterinhoitajan ammattiin sekä luotsauksen pitkään historiaan.