Luotsauksen tehtävä ja vaikuttavuus

Luotsauksella varmistetaan merenkulun sujuvuus Suomen karikkoisilla väylillä. Meriliikenteen kansainvälistyessä luotsien tarjoama paikallistuntemus on yhä tärkeämpää. Poikkeamahavainnoilla ja niistä raportoinnilla on merkittävä rooli luotsaustoiminnan turvallisuuden kehittämisessä.

Kansainvälistyvä meriliikenne vaatii huipputason paikallisosaamista

Luotsaus on tärkeä lenkki Suomen logistisessa kuljetusketjussa. Finnpilotin luotsauspalvelua käyttää yli kolmannes maamme satamissa vierailevista aluksista. Palvelua tarjotaan luotsauslain (940/2003) mukaisesti Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella olevilla, luotsattaviksi määrätyillä yleisillä kauppamerenkulun väylillä. Luotsattavat väylät ja luotsipaikat määrittelee Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja tieto niistä löytyy viraston sivuilta ».

Finnpilotin tuottamien luotsauspalvelujen suurin asiakaskunta, yli 90% luotsatuista aluksista, on ulkomaisten toimijoiden laivoja, joissa on ulkomainen päällystö ja miehistö. Näillä laivoilla on totuttu aavaan mereen ja suliin vesiin, ei kapeisiin ja karikkoisiin väyliin eikä ahtojäihin. Henkilöstön vaihtuvuus laivoilla voi olla suurta. Alukseen nouseva luotsi tuo komentosillalle osaamista, jonka avulla laiva kulkee sujuvasti ja turvallisesti satamaan tai satamasta avomerelle. Luotseilla on merikapteenin koulutus ja he ovat suorittaneet luotsin ohjauskirjan useille väylille. Merenkulusta heillä on pitkä käytännön kokemus. Luotsi toimii aluksen päällikön oikeana kätenä ja neuvonantajana. Väylänavigoinnin ohella hän osallistuu yhä useammin myös laivan ohjailuun satamassa. Meriliikenteen kansainvälistyessä luotsin rooli onkin vahvistunut vuosi vuodelta.

Erilaisia rooleja ja yhteistyötä

Merenkulun sujuvuus on monen osapuolen yhteispeliä. Finnpilot tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden, kuten

  • satamien,
  • varustamojen,
  • laivameklareiden ja agenttien,
  • satamaoperaattoreiden,
  • teollisuuden,
  • rahtaajien ja
  • jäänmurtajien sekä
  • alusliikennepalvelua tarjoavan VTS Finlandin VTS (Vessel Traffic Service) -keskusten kanssa.

VTS:llä ja Finnpilotilla on merenkulun sujuvuuden ja turvallisuuden varmistajina omat, erilaiset roolinsa. VTS ohjaa Suomen vesialueiden liikennevirtoja sekä alusliikennettä maa-asemilta käsin. Finnpilotin luotsit ohjaavat komentosillalla laivaa, navigoivat haastavilla väylillä ja huolehtivat usein päällikön pyynnöstä myös aluksen satamaohjailusta aina laituriin kiinnittymiseen tai siitä lähtemiseen asti.

Poikkeamahavainnoista kertyvä data parantaa turvallisuutta

Suomen kapeilla saaristoväylillä luotsauksen tuottama turvallisuuslisä on ratkaiseva onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä. Finnpilot on kerännyt järjestelmällisesti tietoa luotsien havaitsemista poikkeamista ja luotsauksen vaikuttavuudesta vuodesta 2011 alkaen. Poikkeama-analyysien perusteella suurin osa estetyistä onnettomuuksista ja vahingoista liittyy alusten järjestelmien ja laitteiden teknisiin ongelmiin tai henkilökunnan puutteelliseen osaamiseen. Poikkeamat voivat aiheutua muidenkin tahojen toiminnasta esimerkiksi siltojen avaamisessa tai aluksen kiinnityksessä.

Poikkeamahavaintojen sähköinen raportointi mahdollistaa ajantasaisen tiedottamisen havaituista poikkeamista ja vaaratekijöistä, kuten alusten teknisistä vioista. Järjestelmään tallennetut havainnot mahdollistavat myös koko ajan päivittyvän kokonaiskuvan muodostamisen Suomen väylillä liikkuvan laivaliikenteen turvallisuuden tilasta ja sen muutoksista. Poikkeamaraportointi on tehnyt läpinäkyväksi turvallisuushavainnot, jotka aiemmin olivat pääosin vain luotsien, kutterinhoitajien tai luotsinvälittäjien tiedossa ja joihin he usein perustavat toiminnalleen tärkeän ennakoinnin ja luotsausprosessin riskienhallinnan.