Luotsauksen sääntely

Finnpilot Pilotage Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. Sillä on lakisääteinen yksinoikeus luotsaustoiminnan harjoittamiseen.

Aluksen on Suomen vesialueella käytettävä luotsia, jos

  • aluksen lastin vaarallisuus tai haitallisuus tai
  • aluksen koko sitä edellyttää.

Luotsauslaki

Luotsauksesta Suomen vesialueilla säädetään luotsauslaissa (940/2003). Lain tavoitteena on sen 1 §:n mukaan edistää alusliikenteen turvallisuutta sekä ehkäistä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja. Luotsauslain 5 §:n 1 momentissa säädetään velvollisuudesta käyttää luotsia Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella olevilla luotsattaviksi väyliksi määritellyillä yleisillä kulkuväylillä.

Lain 4 §:n mukaan luotsauspalveluja ei saa tarjota eikä luotsaustoimintaa harjoittaa muu kuin laissa tarkoitettu luotsausyhtiö. Lain 12 §:n mukaan luotsilla on oikeus luotsata niillä väylillä, joihin hän on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämällä ohjauskirjalla saanut luotsausoikeuden.

» Luotsauslaki (Finlex 21.11.2003/940)

Luotsausasetus

Lisäksi luotsausasetuksessa on määritelty luotsinkäyttövelvollisuus, luotsin oikeudet ja velvollisuudet sekä luotsin ohjauskirjat ja linjaluotsinkirjat.

» Luotsausasetus (Finlex 29.12.2016/1385)

Luotsattavat väylät ja luotsipaikat

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaa luotsauslain (940/2003) 21 §:n 3 momentissa tarkoitetut tarkemmat määräykset luotsattavista väylistä ja luotsipaikoista. Määräystä sovelletaan luotsaukseen, jota järjestetään alusten avustamiseksi Suomen vesialueella sekä Saimaan kanavan vuokra-alueella.

» Luotsattavat väylät ja luotsipaikat (Traficom)