Milloin on käytettävä luotsia?

Luotsinkäyttövelvollisuus

Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella olevilla luotsattaviksi väyliksi määritellyillä yleisillä kulkuväylillä on velvollinen käyttämään luotsia:

 1. alus, alusyhdistelmä tai hinausyhdistelmä, joka kuljettaa irtolastina öljyä, nesteytettyä kaasua, haitallisia nestemäisiä aineita tai vaarallista kiinteää ainetta tai kuljettaa INF-lastia;
 2. alus tai alusyhdistelmä, joka liikennöi Suomen aluevesillä ja joka on suurimmalta pituudeltaan yli 70 metriä tai suurimmalta leveydeltään yli 14 metriä;
 3. Saimaan kanavalla tai Saimaan vesialueella liikennöivä:
  a) alus tai alusyhdistelmä, joka on suurimmalta pituudeltaan yli 35 metriä;
  b) hinausyhdistelmä, jossa hinattavan pituus on yli 35 metriä ja hinaus liittyy muuhun kuin puutavaran uittoon;
 4. ulkomainen valtionalus, joka on suurimmalta pituudeltaan yli 15 metriä.

Velvollisuus käyttää luotsia ei koske

 1. Suomen valtionalusta;
 2. jäänmurtajaa, jota käytetään sopimuksen perusteella alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetussa laissa tarkoitetun jäänmurtaja-avustuksen antamiseen;
 3. yleiseen tiehen kuuluvaa lauttaa ja alusta, joka on yksinomaan saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 5 §:ssä tarkoitetussa liikenteessä tai vastaavanlaisessa liikenteessä Ahvenanmaan maakunnassa;
 4. venäläistä alusta sen liikennöidessä vain Saimaan kanavan vuokra-alueella;
 5. hinausyhdistelmää silloin, kun se ei kuljeta irtolastin öljyä, nesteytettyä kaasua, haitallisia nestemäisiä aineita, vaarallista kiinteää ainetta eikä INF-lastia ja:
  a) hinaajan ja hinattavan yhteenlaskettu pituus on enintään 70 metriä; tai
  b) hinaaja on pituudeltaan enintään 50 metriä ja hinattavan pituus on enintään 110 metriä ja hinaaja on varustettu ammattikäyttöön tarkoitetulla A-luokan automaattisella tunnistusjärjestelmällä (AIS), jolla voidaan ilmaista, että hinaus on käynnissä.

Velvollisuudesta käyttää luotsia on vapautettu

 1. alus, joka on kokonsa puolesta velvollinen käyttämään luotsia, mutta jonka päällikölle liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt:
  a) kyseistä alusta ja väylää koskevan linjaluotsinkirjan; tai
  b) kyseistä alusta ja väylää tai vesialuetta koskevan erivapauden;
 2. säiliöalus, joka on suurimmalta pituudeltaan enintään 90 metriä tai suurimmalta leveydeltään enintään 14 metriä ja jonka päällikölle ja perämiehelle iikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt kyseistä alusta ja väylää koskevan linjaluotsinkirjan ja joka:
  a) kuljettaa irtolastina nesteytettyä maakaasua (LNG); tai
  b) on kaksoisrunkoinen ja kuljettaa irtolastina kevyttä tai vähärikkistä polttoöljyä
 3. Saimaan vesialueella ja Saimaan kanavan Suomen puoleisella osalla, kyseisen vesialueen sisäisessä liikenteessä liikennöivä alus, alusyhdistelmä, hinaaja ja hinausyhdistelmä silloin, kun se ei kuljeta kohdassa 1 mainittua lastia
 4. alus, jolle liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt poikkeuksen.

Traficom voi perustelluista turvallisuus- tai ympäristönsuojelullisista syistä päättää, että nimetyn päällikön tai tietyn aluksen on käytettävä luotsia.

Aluksen päällikön on aluksen saapuessa alusliikennepalvelulaissa tarkoitetulle VTS-alueelle ilmoitettava VTS-keskukselle, käyttääkö hän luotsausvapautusta ja, jos käyttää, ilmoitettava vapautuksen numero.