Ammattina luotsi, kutterinhoitaja tai luotsinvälittäjä

Luotsi

”Luotsina toimin aluksen päällikön neuvonantajana varmistaen laivan turvallisen kulun. Työni on monipuolista sekä käytännönläheistä ja olen viihtynyt todella hyvin.”

Luotsi opastaa aluksia mereltä satamiin ja päinvastoin. Myös alusten satamansisäiset siirrot laituripaikasta toiseen kuuluvat tehtäviin. Luotsi työskentelee aluksen komentosillalla yhteistyössä päällystön ja muun miehistön kanssa. Luotsi työskentelee Finnpilotissa jonkin luotsiaseman alaisuudessa.

Luotsin vastuullinen työ vaatii

 • merikapteenin pätevyyden,
 • riittävän merikokemuksen ja
 • lisäksi oman erityiskoulutuksen.

Työtehtävät

Luotsit opastavat aluksia

 • ulko- ja sisäsaariston väylillä,
 • satama-alueilla ja
 • Saimaan vesistössä.

Luotsinvälitys lähettää vuorossa olevan luotsin laivaan. Kulkuvälineinä matkalla alukseen ovat autot ja luotsiveneet, talvella joskus myös satamahinaaja, hydrokopteri tai jopa jäänmurtaja.

Säädösten mukaan luotsi on aluksen päällikön neuvonantaja, mutta käytännössä luotsi usein ottaa aluksen ohjauksen johtoonsa. Luotsin työ on erittäin vastuullista ja tarkkaa, virheistä voi aiheutua suuria vahinkoja alukselle tai ympäristölle.

Luotsi käyttää aluksen navigointiin ja ohjailuun erilaisia laivan laitteita ja järjestelmiä.

Erityisesti suuria aluksia satamaan kiinnitettäessä tai sieltä irrotettaessa käytetään hinaajia avustamaan toimenpidettä. Luotsi koordinoi tämän vaativan toiminnan, jotta alus selviää siitä vaurioitta.

Luotsiasemalle on nimetty luotsivanhin, joka toimii aseman hallinnollisena esihenkilönä. Luotsiaseman miehitykseen kuuluu luotsien lisäksi kutterinhoitajia, jotka kuljettavat luotsit aluksiin ja noutavat heidät niistä pois. Luotsit työskentelevät viikon mittaisessa työvuorossa, jonka jälkeen on samanpituinen vapaa.

Työn vaatimukset

 • Luotsin ammatissa joutuu käsittelemään aluksia ahtailla kulkuväylillä ja hankalissa olosuhteissa.
 • Työ on erittäin vastuullista, sillä kyse on matkustajien, miehistön ja muiden merenkulkijoiden lisäksi aluksen ja rahdin sekä ympäristön turvallisuudesta.
 • Luotsin työ vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta, valppautta ja huolellisuutta. Luotsi joutuu tekemään nopeasti aluksen kulkuun liittyviä päätöksiä.
 • Vuodenaikojen vaihtelu asettaa vaatimuksia luotsin työlle. Kesällä valoa on lähes vuorokauden ympäri, talvella vain muutaman tunnin ajan. Syksyisin työtä haittaavat myrskyt, talvella jääolosuhteet. Keväällä jäiden sulaessa ja jääkenttien liikkuessa sekä syksyisin lämpimän veden ja kylmän ilman kohdatessa esiintyy usein sakeita sumuja.
 • Komentosiltatiimin jäsenenä työkielenä on useimmiten englanti. Suomalaisessa merenkulussa myös ruotsin kielen asema on vahva. Muu kielitaito on hyödyksi.
 • Luotsilta edellytetään kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.
 • Fyysinen kunto tutkitaan merimieslääkärin tarkastuksessa ja siihen liittyvässä kuntokokeessa.

Kutterinhoitaja

”Liikkuviin työpäiviini kuuluu muun muassa kaluston ja kiinteistöjen kunnossapitoa sekä luotsien kuljettamista maitse ja meritse.”

Kutterinhoitajan työ on käytännössä luotsiveneen ohjaamista eli luotsin kuljettamista laivan ja luotsisasemien välillä. Kutterinhoitajia on luotsin mukana aina kaksi, toinen kuljettajana ja toinen niin sanottuna turvamiehenä, joka on kannella varmistamassa turvallisen toiminnan.

Hakijalla odotetaan olevan useamman vuoden ajalta kokemusta merenkulusta, ammattiveneiden käsittelystä ja merimoottoreiden ylläpidosta.

Kutterinhoitaja työskentelee kotimaanliikenteessä liikennealueella III aluksilla, joiden suurin bruttovetoisuus on alle 100 ja suurin koneteho alle 750 kw.

 • Vähimmäispätevyys: Kotimaanliikenteen laivuri
 • Koneenhoitajan pätevyyskirja (kotimaanliikenne, koneteho <750 kW)
 • Voimassa oleva laivaväenlääkärintodistus
 • Rannikkolaivurin radioliikennetodistus (SRC-radiopätevyystodistus)
 • Hyvä terveys ja fyysinen kunto
 • Voimassa oleva B-ajokortti

Kutterinhoitajat työskentelevät viikon mittaisessa työvuorossa, jonka jälkeen on samanpituinen vapaa.

Luotsinvälittäjä

”Luotsinvälittäjän työssä vaaditaan ongelmanratkaisukykyä ja hyvää kielitaitoa. Myös hyvät vuorovaikutustaidot ovat kullanarvoisia.”

Luotsinvälitys palvelee laajasti sekä luotsauksen ulkoisia että sisäisiä asiakkaita ja sen toiminnan laatu vaikuttaa merkittävästi koko luotsausprosessin onnistumiseen. Luotsinvälityksen tehtävänä ottaa vastaan luotsintilauksia aluksilta ja meklareilta. Luotsinvälitystyö on kolmivuorotyötä. Luotsinvälittäjän tehtävä edellyttää asiakaspalveluhenkisyyttä, paineensietokykyä ja hyvää organisointitaitoa. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää kielitaitoa sekä valmiutta omaksua työssä käytettäviä IT-työkaluja.