Lotsning

Vad är lotsning?

Enligt lotsningslagen är lotsning verksamhet i anslutning till manövrering av fartyg, varvid lotsen är befälhavarens rådgivare samt sakkunnig i fråga om vattenområden och sjöfart. Syftet med lotsningen är att främja en säker fartygstrafik samt att förebygga miljöskador till följd av fartygstrafiken.

Lotsen är en viktig lokal rådgivare för fartygets befälhavare. Lotsen erbjuder navigeringshjälp för dem som rör sig i farlederna och är allt oftare också den som manövrerar fartyget in till kajen.

Lotsningen har långa traditioner: Också i Finland har man officiellt ägnat sig åt lotsning i mer än 320 år. Lotsningen lever och genomgår stora förändringar i och med digitaliseringen.

När måste ett fartyg anlita lots?

Enligt lotsningslagen och lotsningsförordningen ska alla fartyg som angör och avgår från finländska hamnar anlita lots om fartygets last är farlig eller skadlig eller om fartygets storlek förutsätter detta.

Sådana fartyg vilkas befälhavare har avlagt linjelotsexamen eller för vilka Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat dispens är befriade från skyldigheten att anlita lots. Andelen fartyg inom fartygstrafiken i Finland som anlitar lots är cirka 35 procent.

Hur har lotsningstjänsterna organiserats i Finland?

Den ökade säkerhet som lotsningen ger i den finska skärgårdens smala farleder är av avgörande betydelse när det gäller att förhindra olyckor. I Finland är det Finnpilot Pilotage Ab, ett statligt bolag med specialuppgifter, som utför lotsningstjänsterna. Finnpilot har i uppgift att sörja för utbudet av lotsningstjänster enligt lotsningslagen samt övriga uppgifter och skyldigheter förknippade med lotsning enligt bestämmelserna i lotsningslagen inom de vattenområden som anges i lotsningslagen.

På dessa sidor kan du läsa mer om lotsningen, dess syfte och effekter, lots- och lotskutterskötaryrket samt lotsningens långa historia.