Arbeta som lots, lotskutterskötare eller lotsförmedlare

Lots

”Som lots fungerar jag som befälhavarens rådgivare och ser till att fartyget manövreras säkert. Mitt arbete är mångsidigt och praktiskt och jag har trivts väldigt bra.”

Lotsen hjälper fartyg från öppna havet in i hamn och från hamnarna ut till havs. I lotsens uppgifter ingår också att flytta fartyg i hamn från ett kajläge till ett annat. Lotsen arbetar på fartygets kommandobrygga tillsammans med befälet och den övriga besättningen. Finnpilots lotsar är stationerade vid sina egna lotsstationer.

Lotsens arbete är ansvarsfullt och kräver

 • sjökaptensbehörighet,
 • tillräcklig erfarenhet av arbete till sjöss och
 • därtill även en egen specialutbildning.

Arbetsuppgifter

Fartyg lotsas

 • i inner- och ytterskärgårdens farleder,
 • i hamnområden och
 • i Saimens vattendrag.

Lotsförmedlingen skickar en lots som jobbar under skiftet till fartyget. Transportmedlen är då bil och lotsbåt, vintertid ibland också hamnbogserare, hydrokopter eller till och med isbrytare.

Enligt lag är lotsen befälhavarens rådgivare, men i praktiken tar lotsen ofta över manövreringen av fartyget. Lotsens arbete innebär ett stort ansvar och kräver noggrannhet, eftersom misstag kan orsaka stora skador på fartyget eller miljön.

I sitt arbete använder lotsen olika manöverutrustning och navigationsinstrument.

Bogserbåtar används som hjälp, särskilt i hamnarna när stora fartyg förtöjs eller lägger ut. Det är krävande uppgifter som behöver ledas av en lots så att fartyget inte tar skada.

Varje lotsstation har en lotsålderman som är stationens administrativa chef. I bemanningen på lotsstationerna ingår förutom lotsar också lotskutterskötare, som transporterar lotsarna till och från fartygen.

Lotsarna och lotskutterskötarna arbetar i en veckas skift följt av en lika lång ledig tid, då det andra skiftet tar vid på stationen. Beroende på var lotsstationen ligger bor en del av eller hela personalen på stationen under sina skift. I och med att ytterstationer läggs ner kan i synnerhet lotsarna ofta bo hemma under sina arbetsskift.

Arbetskrav

 • I arbetet ska lotsen kunna manövrera fartyg i trånga passager och under besvärliga förhållanden.
 • Arbetet är mycket ansvarsfullt, eftersom det handlar om passagerarnas, manskapets och andra sjöfarares säkerhet som såväl dyra fartyg, frakter och miljö.
 • Lotsyrket kräver ständig uppmärksamhet, vaksamhet och noggrannhet. Lotsen måste självständigt kunna fatta snabba beslut om manövreringen av fartyget.
 • Årstidsväxlingarna ställer sina egna krav på arbetet. Sommartid är det ljust nästan dygnet runt, vintertid under bara några få timmar. På hösten försvåras arbetet av stormar, på vintern av isförhållandena. På våren när isarna smälter och isfälten sätts i rörelse förekommer ofta tjock dimma.
 • Arbetsspråket på kommandobryggan är oftast engelska. Inom den finländska sjöfarten har också svenskan en stark ställning. Övriga språkkunskaper är till nytta.
 • En lots behöver också kunna komma överens med olika slags människor.
 • Bred allmänbildning är till nytta i yrket.
 • God fysisk kondition säkerställs genom kontroller och relaterade konditionstest som görs vartannat år hos sjömansläkare.

Lotskutterskötare

”I mina rörliga arbetsdagar ingår bland annat att underhålla materiel och fastigheter och att transportera lotsar på land och till sjöss.”

Lotskutterskötarens arbete innebär i praktiken att köra lotsbåten, dvs. transportera lotsarna mellan fartygen och lotsstationen. Med lotsen åker alltid två lotskutterskötare, den ena som förare och den andra som en så kallad säkerhetsman som står på däck och övervakar när lotsen går ombord på och kommer bort från fartyget.

Lotsförmedlare

”Lotsförmedlarens arbete kräver problemlösningsförmåga och goda språkkunskaper. Goda interaktionsfärdigheter är också guld värda.”

Lotsförmedlingen betjänar både lotsningens externa och interna kunder och att förmedlingen håller hög kvalitet bidrar till att garantera en lyckad lotsningsprocess. Lotsförmedlarna tar emot lotsbeställningar från fartyg och mäklare. De arbetar i tre skift. Lotsförmedlarens arbetsuppgifter kräver kundorientering, stresstålighet och god organisationsförmåga. Uppgifterna förutsätter också goda språkkunskaper och beredskap att lära sig använda de IT-verktyg som behövs i arbetet.