Lotsningens syfte och effekter

Lotsning tryggar en smidig sjöfart i de steniga finska farlederna. I och med att sjötrafiken blir allt mer internationell får lotsarnas lokalkännedom allt större betydelse. Att avvikelser noteras och rapporteras bidrar väsentligt till utvecklingen av säkerheten i lotsningsverksamheten.

Internationell sjötrafik kräver lokalkännedom på toppnivå

Lotsningen är en viktig länk i Finlands logistiska transportkedja. Finnpilots lotsningstjänster anlitas av över en tredjedel av de fartyg som angör de finländska hamnarna. Tjänsterna tillhandahålls i enlighet med lotsningslagen (940/2003) i de allmänna farlederna för handelssjöfart på finskt vattenområde och i den arrenderade delen av Saima kanal där det råder skyldighet att anlita lots. Lotslederna och lotsplatserna bestäms av Transport- och kommunikationsverket Traficom och information om dem hittas via verkets webbplats ».

Den största kundgruppen för de lotsningstjänster som tillhandahålls av Finnpilot, över 90 procent av alla lotsade fartyg, är fartyg som drivs av utländska aktörer och där både befäl och besättning är utländska. På de här fartygen är man vana vid öppet hav och isfria vatten, inte trånga och steniga farleder eller drivis. Personalomsättningen ombord kan vara stor. Lotsen har den kompetens som behövs på kommandobryggan för att manövrera fartyget smidigt och säkert i hamn eller från hamnen ut till havs. Lotsarna har sjökaptensutbildning och de har avlagt styrsedel för lots för flera farleder. De har lång praktisk erfarenhet av sjöfarten. Lotsen är befälhavarens högra hand och rådgivare. Förutom att navigera i farlederna deltar lotsen också allt oftare i styrningen av fartyget i hamnen. I och med att sjötrafiken blivit allt mer internationell har lotsens roll fått en större tyngd genom åren.

Varierande roller och samarbete

En smidig sjöfart kräver samspel av många parter. Finnpilot har tätt samarbete med olika aktörer såsom

  • hamnarna,
  • rederierna,
  • skeppsmäklarna och agenterna,
  • hamnoperatörerna,
  • industrin,
  • befraktarna och
  • isbrytarna samt
  •  VTS Finlands VTS-centraler (Vessel Traffic Service) som tillhandahåller fartygstrafiktjänster.

VTS och Finnpilot har självständiga och olika roller i tryggandet av en smidig och säker sjöfart. VTS styr trafikströmmarna och fartygstrafiken på finskt vattenområde från landstationer. Finnpilots lotsar styr fartygen på kommandobryggan, navigerar i svåra farleder och assisterar ofta också på begäran befälhavaren i att manövrera fartyget till och från kajen.

Data över avvikelsenoteringar förbättrar säkerheten

I Finlands trånga skärgårdsfarleder är den ökade säkerhet som lotsningen ger en avgörande faktor när det gäller att förebygga olyckor. Finnpilot har systematiskt samlat in data över avvikelser som noterats av lotsarna och om lotsningens effekter sedan 2011. Avvikelseanalyserna visar att de flesta olyckor och skador som förhindrats haft samband med tekniska problem i fartygets system och anordningar eller med personalens bristfälliga kunnande. Avvikelser kan också uppkomma av andra aktörers agerande, till exempel när broar öppnas eller fartyg förtöjs.

Den elektroniska rapporteringen av avvikelsenoteringar ger uppdaterad information om noterade avvikelser och riskmoment såsom tekniska fel på fartyg. Noteringarna registreras i systemet och ger också en kontinuerligt uppdaterad översyn över säkerheten i fartygstrafiken i de finska farlederna och om förändringar i den. Avvikelserapporteringen har gjort säkerhetsnoteringarna transparenta, då det tidigare i huvudsak var endast lotsarna, kutterskötarna eller lotsförmedlarna som kände till dem. Den för verksamheten så viktiga beredskapen och riskhanteringen i lotsningsprocessen bygger ofta på dem.