Vad är lotsning?

Vad är lotsning?

Enligt lotsningslagen är lotsning verksamhet i anslutning till manövrering av fartyg, varvid lotsen är befälhavarens rådgivare samt sakkunnig i fråga om vattenområden och sjöfart. Syftet med lotsningen är att främja en säker fartygstrafik samt att förebygga miljöskador till följd av fartygstrafiken.

Lotsen är en viktig lokal rådgivare för fartygets befälhavare. Lotsen erbjuder navigeringshjälp för dem som rör sig i farlederna och är allt oftare också den som manövrerar fartyget in till kajen.

Lotsningen har långa traditioner: Också i Finland har man officiellt ägnat sig åt lotsning i mer än 320 år. Lotsningen lever och genomgår stora förändringar i och med digitaliseringen.

När måste ett fartyg anlita lots?

Enligt lotsningslagen (Finlex 561/2023 >>) och lotsningsförordningen ska alla fartyg som angör och avgår från finländska hamnar anlita lots om fartygets last är farlig eller skadlig eller om fartygets storlek förutsätter detta.

Andelen fartyg inom fartygstrafiken i Finland som anlitar lots är cirka 35 procent.

Hur har lotsningstjänsterna organiserats i Finland?

Den ökade säkerhet som lotsningen ger i den finska skärgårdens smala farleder är av avgörande betydelse när det gäller att förhindra olyckor. I Finland är det Finnpilot Pilotage Ab, ett statligt bolag med specialuppgifter, som utför lotsningstjänsterna. Finnpilot har i uppgift att sörja för utbudet av lotsningstjänster enligt lotsningslagen samt övriga uppgifter och skyldigheter förknippade med lotsning enligt bestämmelserna i lotsningslagen inom de vattenområden som anges i lotsningslagen.


Lotsningsordlista

Områdescheferna
Områdescheferna leder den operativa lotsningsverksamheten inom sitt ansvarsområde. Områdescheferna arbetar som chef för områdets chefsteam och säkerställer kommunikationen mellan ledningen och fältet.

eLotsning
eLotsning innebär åtgärder för att digitalisera lotsningstjänsternas olika skeden och göra dem säkrare och mer effektiva. De viktigaste utvecklingsobjekten är insamlingen, produktionen och behandlingen av information relaterad till lotsningstjänsterna. Utvecklingen möjliggör i framtiden produktion av helt nya tjänster.

Hydrokopter
En hydrokopter är ett ramstyrt, relativt lätt fordon försett med framåtdrivande luftpropellrar som rör sig på land, på is och på vattnet. Hyprokoptrar används vid kusten vintertid och vid menföre. Hydrokoptern rör sig på fyra pontoner som håller den flytande och fungerar som skidor på isen.

Lotsplats
En lotsplats är ett på sjökortet utprickat område i den del av en lotsled som mynnar i öppet hav eller på annat ställe i farleden där lotsen ska embarkera eller debarkera fartyget eller lotsbyte ska äga rum.

Pilot Online
En webbaserad tjänst för lotsbeställning avsedd för mäklare och fartygsbesättningar. Med hjälp av den kan kunderna beställa en lots och steg för steg följa hur beställningsprocessen framskrider.

Avvikelsenotering
En avvikelse i verksamheten kan innebära en generell säkerhetsnotering, ett arbetsolycksfall, ett tillbud eller en olycka. Med hjälp av avvikelsenoteringarna identifieras faktorer som orsakar eller potentiellt kan orsaka olyckor och tillbud. Målet är att sprida informationen och dra lärdom av det inträffade.