När ska lots anlitas?

Skyldigheten att anlita lots

I de lotspliktiga allmänna farlederna på finskt vattenområde och i den arrenderade delen av Saima kanal är följande skyldiga att anlita lots:

 1. fartyg, fartygskombinationer och bogserkombinationer som transporterar olja, kondenserad gas, skadliga flytande ämnen eller farligt gods i fast form i bulk eller som transporterar INF-gods,
 2. fartyg och fartygskombinationer med en största längd av mer än 70 meter eller en största bredd av mer än 14 meter, när fartyget eller fartygskombinationen trafikerar finskt territorialvatten,
 3. i fråga om trafik på Saima kanal eller Saimens vattenområde
  a) fartyg och fartygskombinationer med en största längd av mer än 35 meter,
  b) bogserkombinationer där det som bogseras har en längd av mer än 35 meter, om bogseringen hänför sig till annan verksamhet än virkesflottning,
 4. utländska statsfartyg med en största längd av mer än 15 meter.

Skyldigheten att anlita lots gäller inte

 1. finska statsfartyg,
 2. isbrytare som i enlighet med ett avtal används för isbrytarassistans enligt lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans,
 3. ärja som hör till allmän väg och fartyg som enbart går i sådan trafik som avses i 5 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) eller motsvarande trafik inom landskapet Åland,
 4. ryskt fartyg då fartyget enbart trafikerar den arrenderade delen av Saima kanal,
 5. bogserkombinationer, om de inte transporterar olja, kondenserad gas, skadliga flytande ämnen eller farligt gods i fast form i bulk eller INF-gods och
  a) bogserbåten och det som bogseras har en sammanlagd längd av högst 70 meter, eller
  b) bogserbåten har en längd av högst 50 meter och det som bogseras en längd av högst 110 meter och bogserbåten är utrustad med ett automatiskt identifieringssystem (AIS) i klass A avsett för professionellt bruk med vilket det går att visa att bogsering pågår.

Befrielse från skyldigheten att anlita lots gäller

 1. fartyg som på grund av storleken omfattas av skyldigheten att anlita lots men vars befälhavare Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat a) ett linjelotsbrev för fartyget och farleden i fråga, eller b) dispens för fartyget och farleden eller vattenområdet i fråga,
 2. tankfartyg med en största längd av högst 90 meter eller en största bredd av högst 14 meter vars befälhavare och styrman Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat linjelotsbrev för fartyget och farleden i fråga, om fartyget
  a) transporterar kondenserad naturgas (LNG) i bulk, eller
  b) har dubbla skrov och transporterar lätt brännolja eller brännolja med låg svavelhalt i bulk,
 3. fartyg, fartygskombinationer, bogserbåtar och bogserkombinationer som går i inrikestrafik på Saimens vattenområde och i den finska delen av Saima kanal, om de inte transporterar last som avses i 1 punkten,
 4. fartyg som Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat ett undantag.

Traficom kan av motiverade säkerhets- eller miljövårdsskäl besluta att en namngiven befälhavare eller ett visst fartyg ska anlita lots.

När ett fartyg anländer till ett VTS-område som avses i lagen om fartygstrafikservice ska fartygets befälhavare meddela VTS-centralen om fartyget utnyttjar dispens från skyldigheten att anlita lots, och i så fall uppge dispensens nummer.