Reglering av lotsningen

Finnpilot Pilotage Ab är ett helt statsägt bolag med specialuppgifter. Bolaget har en lagstadgad ensamrätt på att bedriva lotsningsverksamhet.

Ett fartyg måste anlita lots på finskt vattenområde

  • om fartygets last är farlig eller skadlig eller
  • om fartygets storlek förutsätter detta.

Lotsningslagen

Bestämmelser om lotsning inom Finlands vattenområden finns i lotsningslagen (940/2003). Enligt 1 § är syftet med lagen att främja säkerheten inom fartygstrafiken samt att förebygga miljöolägenheter som trafiken kan orsaka. I 5 § 1 mom. i lotsningslagen föreskrivs om skyldigheten att anlita lots i de lotspliktiga allmänna farlederna på finskt vattenområde och i den arrenderade delen av Saima kanal.

Enligt 4 § i lotsningslagen får ingen annan än det lotsningsbolag som avses i lagen tillhandahålla lotsningstjänster eller bedriva lotsningsverksamhet. Enligt 12 § i lagen har en lots har rätt att utföra lotsningar i de farleder för vilka lotsen har fått lotsningsrätt med stöd av en styrsedel som utfärdats av Transport- och kommunikationsverket.

» Lotsningslagen (Finlex 21.11.2003/940)

Lotsningsförordningen

I lotsningsförordningen föreskrivs förutom om lotsens rättigheter och skyldigheter också om styrsedlar för lotsar och linjelotsbrev.

» Lotsningsförordning (Finlex 1385/2016)

Lotsleder och lotsplatser

Transport- och kommunikationsverket Traficom meddelar de i 21 § 3 mom. i lotsningslagen (940/2003) avsedda närmare föreskrifterna om de farleder där lots ska anlitas och om lotsplatserna. Föreskriften tillämpas på lotsning vars syfte är att biträda fartyg på finskt vattenområde samt på den arrenderade delen av Saima kanal.

» Lotsleder och lotsplatser (Traficom, på finska)