Vuosikertomus 21.3.2023

Finnpilotin vuosikertomus vuodelta 2022 on julkaistu

Muutoksen, luottamuksen ja vastuullisuuden kehittämisen vuosi

Venäjän käynnistämä sota Ukrainassa muutti vuonna 2022 Suomen ulkomaankaupan logistisia ketjuja. Saimaan kanavalla Venäjän hyökkäys pysäytti alusliikenteen täysin. Saimaan tilanne vaikutti merkittävästi Finnpilotin vuoteen, joka päätyi tilikauden tuloksen osalta tappiolliseksi. Vuoden aikana keskeisiä asioita olivat muun muassa etäluotsauksen ensimmäinen tiedonsiirtokokeilu, jatkuvuuden hallintaan panostaminen sekä uuden luotsauslain valmisteluun osallistuminen. Finnpilotin päästölaskentaa laajennettiin kattamaan scopet 1-3.

Finnpilot hoitaa Saimaalla Suomen valtion antamaa taloudellisesti kannattamattoman tehtävän velvoitetta. Voimassa olevan luotsauslain mahdollistama luotsausmääriin sidottu Saimaan hintatuki ei riittänyt kattamaan luotsaustoiminnan valmiuden ylläpidosta Saimaalla aiheutuneita kustannuksia. Pietarin putoaminen pois risteilijöiden ohjelmasta vaikutti risteilijämääriin ja kohdesatamiin, eivätkä risteilijäkäynnit palanneet koronaa edeltävien vuosien tasolle. Sähkön ja polttoaineiden ennakoitua rajumpi hinnannousu nosti voimakkaasti luotsinkuljetuksista syntyneitä kustannuksia.

Finnpilot Pilotage Oy:n tilikauden 2022 liikevaihto oli 34,5 miljoonaa euroa (2021: 35,2 milj.) ja tilikauden tulos -0,9 miljoonaa euroa (2021: -1,2 milj.). Luotsit nousivat luotsattaviin aluksiin yhteensä 20 315 kertaa (2021: 21 410) ja luotsattuja merimaileja kertyi 351 708 (2021: 410 840). Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli 320 henkilöä (2021: 332 henkilöä).

Finnpilot joutui vuoden aikana käymään Saimaalla ja luotsinvälityksessä kahdet lomautuksiin ja myös irtisanomisiin johtaneet muutosneuvottelut. Neuvottelut käytiin erinomaisessa yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ja niissä onnistuttiin löytämään ratkaisuja, joiden avulla suurelle osalle Saimaan alueen työntekijöistä pystyttiin vuoden 2022 aikana tarjoamaan työtä muualta yrityksestä.

Luotsauksella on yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta kriittinen rooli. Monet elintärkeät tavarat kuljetetaan meriteitse ja lastien kulkeminen on taattava myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Maailmantilanteen äkillisen muuttumisen vuoksi Finnpilotissa panostettiin vuonna 2022 erityisesti jatkuvuuden hallintaan ja häiriöiden sietokykyyn.

Finnpilotin luotsit ja luotsikutterinhoitajat tekivät viime vuonna yhteensä 681 poikkeamahavaintoa, joista osa raportoitiin eteenpäin myös viranomaisille. Ajoissa viranomaisten tietoon tullut havainto saattaa parhaassa tapauksessa estää merkittävät vahingot ympäristölle tai ihmisille.

Palvelutasotavoitteen mukaisten odotusaikojen puitteissa toteutettiin 99,9 % (2021: 99,8 %) kaikista luotsauksista. Luottamus & Maine -sidosryhmätutkimuksessa Finnpilot arvioitiin erittäin luotettavaksi toimijaksi kaikilla mittareilla. Tuloksissa korostuivat erityisesti turvallisuuden tuottaminen ja henkilöstömme ammattitaito sekä Finnpilotin toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys.

Suomi ja Finnpilot kulkevat etäluotsauksen kansainvälisen kehityksen eturintamassa. Toukokuussa Kokkolan väylällä kokeiltiin menestyksekkäästi etäluotsauksen tiedonsiirtoa osana Sea for Value Fairway -projektia. Kokeilu herätti myös kansainvälistä mielenkiintoa ja vuoden aikana rakennettiinkin kansainvälistä yhteistyöverkostoa etäluotsauksen ympärille.

Luotsaus suojaa Itämerta alusliikenteen haitoilta ja mahdollisilta ympäristöonnettomuuksilta. Samalla luotsaustoiminnan järjestäminen jättää kuitenkin jälkiä ympäristöön. Vastuullisuustyön näkökulmasta vuosi 2022 oli Finnpilotille järjestelmällisen ja tavoitteellisen kehittämisen vuosi. Yhtiö selvitti ensimmäistä kertaa kokonaispäästönsä (vuosilta 2021 ja 2022) sekä rakensi päästövähennyspolun viitoittamaan tietä kokonaispäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä (vertailuvuotena 2021). Vuonna 2022 Finnpilotin toiminnan kokonaispäästöt olivat 5068 tCO2e (2021: 6269 tCO2e).

Kuljetuskaluston osalta vuosi 2022 oli kehittämisen ja kunnossapidon vuosi. Uusi välikauden vene osoittautui käytössä erittäin merikelpoiseksi ja vähäkulutuksiseksi ja yhtiö vahvistikin kahden optioveneen tilauksen. Myös ensimmäinen jäävahvistetun luotsikutterin elinkaaripidennysinvestointi valmistui. Projektiin sisältyi myös uudenlainen MOB-pelastuskori, joka helpottaa merkittävästi mereen joutuneen henkilön pelastamista.

Finnpilot osallistui aktiivisesti uutta luotsauslakia valmistelevaan tutkimus- ja määrittelytyöhön. Uuden lain ytimessä on luotsien ja luotsinkäyttövelvollisuudesta vapautetun laivapäällystön luotsausosaamisen kehittäminen ja varmistaminen. Laissa säädetään myös nykyistä tarkemmin luotsausyhtiön varautumisvelvollisuudesta poikkeusoloihin ja muihin poikkeuksellisiin tilanteisiin, sekä annetaan yhtiölle uusia tehtäviä esimerkiksi luotsaustutkintojen vastaanottamiseen ja itämerenluotsaukseen liittyen. 1.9. voimaan tulevaksi ajoitettu laki on presidentin vahvistettavana. Lain nojalla annettavien määräysten valmistelu sekä koulutusjärjestelmän kehitys jatkuvat aktiivisina vuonna 2023.

Finnpilotin vuosikertomukseen voit tutustua täällä >>


Lisätiedot:

Kari Kosonen, toimitusjohtaja, kari.kosonen@finnpilot.fi, puh. +358 40 741 4625
Timo Siren, talousjohtaja, timo.siren@finnpilot.fi, puh. +358 40 145 9848

Finnpilot Pilotage Oy
Finnpilot Pilotage Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka tarjoaa luotsauspalveluja kaikilla Suomen luotsattavilla väylillä.
Suomen kapeilla saaristoväylillä luotsauksen tuottama turvallisuuslisä on ratkaiseva onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä. Luotsi on aluksen päällikön tärkeä paikallinen neuvonantaja, joka tarjoaa väylillä liikkuville aluksille navigointiapua ja huolehtii yhä useammin myös laivan satamaan ohjaamisesta. Luotsaus on tärkeä osa Suomen ulkomaankaupan kuljetusketjua ja huoltovarmuutta. Monet elintärkeät tavarat kuljetetaan meriteitse ja lastien kulkeminen on taattava myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Luotsaustoiminnan järjestämisestä ja valtakunnallisen palveluverkoston ylläpitämisestä syntyvät kustannukset katetaan luotsausmaksuilla.

Lisää luettavaa