Säästöt eivät riittäneet vastaamaan luotsauskysynnän laskuun, tuloksena tappiollinen vuosi

Finnpilotin vuotta 2023 väritti Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan jatkuminen ja sen heijastuminen luotsausmääriin. Suomen hidastunut talouskasvu näkyi alusliikenteen volyymien heikkenemisenä ja sitä myötä luotsauspalvelun kysynnän laskuna. Pietari ei enää vetänyt risteilyaluksia Suomenlahdelle ja transitoliikennettä oli vähäisesti. Alkuvuonna 2023 toteutui lisäksi yli kaksi viikkoa kestänyt ahtaajien lakko, joka osaltaan heikensi taloutta. Luotsausyhtiön tulos päätyi 3,6 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Finnpilot vastasi luotsausmäärien laskuun säästöohjelmalla, jonka keskiössä olivat säästöt kuljetus- sekä henkilöstökustannuksissa. Polttoainekustannuksia säästettiin ajonopeuksia alentamalla sekä luotsinkuljetuksia yhdistelemällä. Investointiohjelmaa sopeutettiin taloustilanteeseen siirtämällä ei-pakollisia investointeja. Kuljetustoiminnan resurssien käyttöä tehostettiin lisäämällä kutterinhoitajien liikkuvuutta asemien välillä. Syksyllä 2023 käytiin koko henkilöstöä koskeneet muutosneuvottelut, joiden seurauksena Finnpilot tavoittelee yhteensä 17,5 henkilötyövuoden suuruisia säästöjä vuoden 2024 aikana. Kustannusvaikutukseltaan säästöt ovat noin 1,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön kokonaismäärä laski vuoden 2022 lopun 320 henkilöstä 288 henkilöön (31.12.2023).

Luotsit nousivat luotsattaviin aluksiin yhteensä 17 396 kertaa (2022: 20 315) ja luotsattuja merimaileja kertyi 300 748 (2022: 351 708). Finnpilot Pilotage Oy:n tilikauden 2023 liikevaihto oli 30,9 miljoonaa euroa (2022: 34,5 milj.) ja tilikauden tulos -3,6 miljoonaa euroa (2022: -0,9 milj.).

Uusi luotsauslaki tuli voimaan 1.9.2023 ja toi mukanaan meriturvallisuutta edistäviä muutoksia luotsinkäyttövelvollisuuteen, luotsien ja luotsausvapautettujen tutkintoihin sekä tutkintoja vastaanottaviin tahoihin. Vuonna 2023 Finnpilot keskittyi uudistamaan prosessejaan ja palveluitaan vastaavaan uuden luotsauslain vaatimuksia. Luotsauslaissa määritelty tutkintojen vastaanottajan henkilölupakirja antaa haltijalleen oikeuden ottaa vastaan luotsaustutkintoihin ja PEC-tutkintoihin sisältyviä koeluotsauksia ja simulaattorikokeita. Luotsausyhtiön on varmistettava, että sillä on riittävä määrä koulutettuja tutkintoja vastaanottavia henkilöitä tutkintojen vastaanottamisen sujuvaksi järjestämiseksi. Tutkintojen vastaanottajia koulutettiin kaikille luotsausalueille.

Yhtiö jatkoi matkaansa kohti kokonaispäästöjen (Scope 1-3) puolittamista vuoteen 2030 mennessä (vertailuvuosi 2021). Finnpilotin kokonaispäästöt vuonna 2023 olivat 4398 tCO2e (2022: 5 067 tCO2e). Polttoaineenkulutusta vähennettiin merkittävästi ajotapoja tarkastelemalla ja nopeuksia laskemalla. Samalla säästettiin polttoainekustannuksia taloudellisesti haastavana vuonna. Uusia niin kutsuttuja välikauden luotsiveneitä valmistui kaksi. Edeltäjiään energiatehokkaammat veneet pystyvät liikkumaan myös kevyissä jääolosuhteissa. Tämä saattaa leutoina talvina vähentää talviolosuhteisiin tarkoitetun, enemmän polttoainetta kuluttavan kaluston tarvetta niillä asemilla, joilla meren jäätyminen on harvinaisempaa.

Luotsauksella on yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta kriittinen rooli, joka korostuu vallitsevassa turvallisuustilanteessa. Luotsausyhtiön varautumisvelvollisuudesta poikkeusoloihin säädetään aiempaa tarkemmin myös uudessa luotsauslaissa. Vuoden aikana panostettiin muuttuneeseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen vastaavaan valmius- ja jatkuvuussuunnitteluun.

Finnpilotin luotsit, luotsikutterinhoitajat ja luotsinvälittäjät tekivät viime vuonna yhteensä 687 poikkeamahavaintoa, joista osa raportoitiin eteenpäin myös viranomaisille. Ajoissa viranomaisten tietoon tullut havainto saattaa parhaassa tapauksessa estää merkittävät vahingot ympäristölle tai ihmisille.

Finnpilotin vuosikertomukseen voit tutustua täällä >>


Lisätiedot:

Kari Kosonen, toimitusjohtaja, kari.kosonen@finnpilot.fi, puh. +358 40 741 4625
Timo Siren, talousjohtaja, timo.siren@finnpilot.fi, puh. +358 40 145 9848

Luotsaus on tärkeä osa Suomen ulkomaankaupan kuljetusketjua ja huoltovarmuutta. Monet elintärkeät tavarat kuljetetaan meriteitse ja lastien kulkeminen on taattava myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Suomen kapeilla saaristoväylillä luotsauksen tuottama turvallisuuslisä on ratkaiseva onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä. Luotsi on aluksen päällikön tärkeä paikallinen neuvonantaja, joka tarjoaa väylillä liikkuville aluksille navigointiapua ja huolehtii yhä useammin myös satamaohjailusta.

Finnpilot Pilotage Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka tarjoaa luotsauspalveluja kaikilla Suomen luotsattavilla väylillä. Luotsaustoiminnan järjestämisestä ja valtakunnallisen palveluverkoston ylläpitämisestä syntyvät kustannukset katetaan luotsausmaksuilla.

Lisää luettavaa