Årsrapport 21.3.2023

Finnpilots årsrapport och hållbarhetsrapport 2022 har publicerats

Ett år av förändring, tillit och hållbar utveckling

Rysslands anfallskrig mot Ukraina förändrade de logistiska kedjorna inom Finlands utrikeshandel 2022. I Saima kanal upphörde fartygstrafiken helt till följd av Rysslands invasion. Detta hade betydande konsekvenser för Finnpilots verksamhet, och räkenskapsperiodens resultat blev negativt. Centrala åtgärder under året var bland annat det första dataöverföringsförsöket inom fjärrlotsningen, satsningarna på kontinuitetssäkring och deltagandet i beredningen av den nya lotsningslagen. Finnpilots utsläppsberäkning utvidgades till att omfatta scope 1–3.

I Saimen sköter Finnpilot den företagsekonomiskt olönsamma uppgift som finska staten ålagt bolaget. Prisstödet för Saimen, som möjliggörs enligt den gällande lotsningslagen och är bundet till lotsningsvolymerna, räckte inte för att täcka kostnaderna för upprätthållandet av beredskap inom lotsningsverksamheten i Saimen. Sankt Petersburgs bortfall från kryssningsfartygens program påverkade antalet kryssningsfartyg och destinationshamnar, och kryssningsbesöken återgick inte till den nivå som rådde före coronapandemin. De skenande el- och bränslepriserna ökade kraftigt kostnaderna för lotstransporter.

Finnpilot Pilotage Ab:s omsättning räkenskapsperioden 2022 var 34,5 miljoner euro (2021: 35,2) och räkenskapsperiodens resultat -0,9 miljoner euro (2021: -1,2). Lotsarna embarkerade fartyg för lotsning sammanlagt 20 315 gånger (2021: 21 410) och de lotsade sjömilen uppgick till 351 708 (2021: 410 840). I slutet av året hade bolaget 320 anställda (2021: 332).

Under året var Finnpilot tvunget att föra två omställningsförhandlingar om Saimen och lotsförmedlingen som ledde till permitteringar och även uppsägningar. Förhandlingarna fördes i smidigt samråd med personalrepresentanterna och man lyckades hitta lösningar som möjliggjorde att största delen av de anställda i Saimenområdet under 2022 kunde erbjudas arbete på annat håll i bolaget.

Lotsningen är kritisk för samhällets försörjningsberedskap. Många livsviktiga varor transporteras sjövägen och transporterna måste säkerställas även i eventuella störningssituationer. På grund av det plötsligt förändrade världsläget satsade Finnpilot 2022 särskilt på kontinuitetssäkring och störningstolerans.

Under året rapporterade Finnpilots lotsar och lotskutterskötare sammanlagt 681 observerade avvikelser, varav en del rapporterades vidare till myndigheterna. En observerad avvikelse som kommer till myndigheternas kännedom i tid kan i bästa fall förhindra betydande miljö- eller personskador.

Av alla lotsningar utfördes 99,9 procent (2021: 99,8) inom de väntetider som anges i servicenivåmålet. I en undersökning om pålitlighet och rykte (Luottamus & Maine) bland intressentgrupperna bedömdes Finnpilot enligt alla indikatorer vara en mycket pålitlig aktör. Resultaten lyfte särskilt fram produktionen av säkerhet, personalens yrkesskicklighet samt öppenheten och transparensen i verksamheten.

Finland och Finnpilot går i bräschen för den internationella utvecklingen inom fjärrlotsning. Dataöverföring inom fjärrlotsning testades med framgång i Karlebyfarleden i maj som ett led i projektet Sea for Value Fairway. Försöket väckte också internationell uppmärksamhet och under året etablerades ett internationellt samarbetsnätverk kring fjärrlotsningen.

Lotsningen skyddar Östersjön från fartygstrafikens miljöpåverkan och eventuella miljöolyckor. Samtidigt lämnar ordnandet av lotsningsverksamheten spår i miljön. Ur hållbarhetsarbetets synvinkel var 2022 vid Finnpilot ett år av systematisk och målinriktad utveckling. Bolaget utredde för första gången sina totala utsläpp (2021 och 2022) och stakade ut sin väg för utsläppsminskning med sikte på en halvering av de totala utsläppen före 2030 (jämförelseår 2021). År 2022 var de totala utsläppen i Finnpilots verksamhet 5 068 tCO2e (2021: 6 269 tCO2e).

För transportmaterielens del var 2022 ett år av utveckling och underhåll. Den nya båten för mellansäsongen visade sig vara synnerligen sjöduglig och bränslesnål, och bolaget bekräftade en beställning på två optionsbåtar. Den första investeringen i en förlängning av den isförstärkta lotskutterns livscykel slutfördes. I projektet ingick också en ny slags MOB-räddningskorg, som gör det betydligt lättare att rädda personer ur havet.

Finnpilot deltog aktivt i forsknings- och specifikationsarbetet inför den nya lotsningslagen. I kärnan av den nya lagen ligger utveckling och säkerställande av lotsningskompetensen hos lotsarna och det fartygsbefäl som befrias från lotsplikt. Lagen föreskriver också noggrannare om lotsningsbolagets skyldighet att ha beredskap för undantagsförhållanden och andra exceptionella situationer och den ålägger bolaget nya uppgifter i samband med till exempel bedömningen av lotsexamina samt Östersjölotsning. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2023 och har lämnats till presidenten för stadfästelse. Beredningen av föreskrifter som meddelas med stöd av lagen samt utvecklingen av utbildningssystemet fortsätter aktivt 2023.

Finnpilots årsrapport kan du läsa här (på finska och engelska) >>


Mer information:
Kari Kosonen, verkställande direktör, kari.kosonen@finnpilot.fi, tfn +358 40 741 4625
Timo Siren, ekonomidirektör, timo.siren@finnpilot.fi, tfn +358 40 145 9848

Finnpilot Pilotage Ab
Finnpilot Pilotage Ab är ett statsägt bolag med specialuppgifter som tillhandahåller lotsningstjänster i alla lotspliktiga farleder i Finland.
I Finlands trånga skärgårdsfarleder är den ökade säkerhet som lotsningen ger en avgörande faktor när det gäller att förebygga olyckor. Lotsen är en viktig lokal rådgivare för fartygets befälhavare och hjälper de fartyg som rör sig i farlederna att navigera. Allt oftare är det också lotsen som styr fartyget i hamn. Lotsningen är en viktig del av transportkedjan inom Finlands utrikeshandel och försörjningsberedskap. Många livsviktiga varor transporteras sjövägen och transporterna måste säkerställas även i eventuella störningssituationer. Kostnaderna för att ordna lotsningsverksamheten och upprätthålla det riksomfattande servicenätet täcks med lotsningsavgifter.

Läs mera