Palveluehdot 31.8.2023

Finnpilotin palveluehtoihin muutoksia 1.9.2023 alkaen

Luotsauslain uudistus tulee voimaan 1.9.2023. Merkittävimmät muutokset ja uudistukset aiempaan lakiin verrattuna koskevat alusten luotsinkäyttövelvollisuutta sekä vapautuksia ja muita poikkeuksia luotsinkäyttövelvollisuudesta. Laki muuttaa merkittävästi myös luotsien koulutusvaatimuksia ja velvoittaa luotsausyhtiötä tarjoamaan luotsaustutkintoihin liittyviä palveluja.

Myös lain nojalla annetut määräykset tulevat voimaan 1.9.2023. Valvova viranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Luotsauslaki (Finlex 561/2023) >>

Traficom: Säädökset ja määräykset >>

Muutoksia Finnpilotin palveluehtoihin

Uusi luotsauslaki muuttaa Finnpilot Pilotage Oy:n palveluehtoja 1.9.2023 alkaen. Merkittävimpänä uudistuksena ennakkoilmoitus luotsaustarpeesta on jatkossa kirjattu lakiin. Ennakkoilmoituksen sisältö on kuvattu Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä TRAFICOM/485910/03.04.01.00/2023.

Sisällöltään ja ilmoitusajankohdaltaan määräyksen mukaan annetut ennakkoilmoitukset luotsaustarpeesta ja luotsaukseen vaikuttavista seikoista palvelevat paitsi luotsausyhtiötä, niin myös yhtiön asiakkaita ja sidosryhmiä. Tehokkaan resurssisuunnittelun myötä mahdollisimman moni alus saa luotsin toivomanaan aikana. Resurssisuunnittelun tehostamisella pyritään vaikuttamaan myös luotsinkuljetusten optimointiin, mikä näkyy luotsinkuljetuksesta aiheutuvien päästöjen ja kustannusten vähenemisenä.

Mitä tietoja luotsinvälitys tarvitsee?

Aluksen päällikön tai tämän asiamiehen on lain mukaan annettava luotsinvälitykseen ennakkoilmoitus, joka sisältää muun muassa tiedot luotsaustarpeen ajankohdasta, aluksen syväyksestä luotsauksen alkaessa, mahdollisista luotsaukseen vaikuttavista teknisistä puutteista sekä muista luotsin tai luotsauksen turvallisuutta heikentävistä tiedossa olevista puutteista.

Ilmoitus on annettava Suomen satamiin saavuttaessa 24 h & 12 h ennen luotsauksen toivottua alkamista, sekä satamista lähdettäessä 12 h & 6 h ennen (tai heti, kun mahdollista). Tarkemmat tiedot ilmoituksen sisällöstä on kirjattu Liikenne- ja viestintäviraston määräykseen (TRAFICOM/485910/03.04.01.00/2023) ja edelleen luotsausyhtiön palveluehtoihin.

Miten voin antaa ennakkoilmoitukset ja tilata luotsin?

Ennakkoilmoitukset voi antaa ja luotsintilauksen tehdä jatkossakin vanhojen tuttujen kanavien, Pilot Onlinen, sähköpostin tai puhelinsoiton kautta.

Lisäksi luotsin voi pian tilata myös uuden Polo – Port Activity App -sovelluksen avulla. Pilot Onlinessa ja Port Activity App -sovelluksessa julkaistaan pian mahdollisuus ennakkoilmoituksessa vaaditun tiedon syöttämiselle suoraan sovellukseen. Sähköiset tilauskanavamme tulevat mahdollisesti korvautumaan vuonna 2025 Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO:n käyttöönoton myötä.

Finnpilotin luotsinvälityksen yhteystiedot ja tilauskanavat >>

Luotsinvälitys muistuttaa ennakkotiedoista

Finnpilotin luotsinvälityksen tärkeänä tehtävänä seuraavien kuukausien aikana on auttaa asiakkaita ennakkoilmoitusten antamisessa ajallaan ja helpottaa niiden antamista kiinteänä osana luotsintilausprosessia. Huomioitavaa on, että:

  • kaiken ennakkoilmoituksiin ja luotsintilauksiin liittyvän tiedon tulee kulkea Finnpilotiin luotsinvälityksen kautta, jotta niiden ajankohdat ja sisältö kirjautuvat luotsauksen toiminnanohjausjärjestelmään.
  • kiiretilanteessa luotsauspalvelun saavat ensisijaisesti ne alukset, jotka ovat antaneet ennakkoilmoitukset ajoissa tarvittavine tietosisältöineen.

Finnpilot seuraa lainmuutoksen myötä ennakkoilmoitusten antamista, viestii havaituista puutteista asiakkailleen, sekä raportoi toistuvista laiminlyönneistä viranomaiselle.

Uudet palvelut ja niiden tilaaminen

Finnpilot viestii syyskuussa luotsauslaissa yhtiölle tehtäväksi annettujen uusien palveluiden yksityiskohdista, palvelujen tilaamisesta ja hinnoista.

Lisätiedot Finnpilotin palveluehtoja koskien:

Sanna Sonninen, luotsausjohtaja, sanna.sonninen(at)finnpilot.fi, +358 40 8299 769
Jutta Heinisuo, luotsinvälityksen päällikkö, jutta.heinisuo(at)finnpilot.fi, +358 50 4725 011

Finnpilotin uudet palveluehdot julkaistaan verkkosivuillamme 1.9.2023 >>

Luotsauslain uudistuksen taustaa

Luotsauslain uudistuksen tavoitteena varmistaa merenkulun turvallisuus Suomen vesialueilla. Luotsauslain tarkoituksena on merenkulun turvallisuuden ja väylänavigointiosaamisen edistäminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

Luotsauslaki Finlexissä >>

Liikenne- ja viestintäministeriö 23.3.2023: Luotsauslain uudistuksen tavoitteena varmistaa merenkulun turvallisuus Suomen vesialueilla >>

Eduskunta: 22.11.2022: Hallituksen esitys HE 293/2022 vp 22 Hallituksen esitys eduskunnalle luotsauslaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta >>

Lisää luettavaa