Tjänstevillkor 31.8.2023

Förändringar i Finnpilots tjänstevillkor från och med 1.9.2023

Lotsningslagens reform träder i kraft den 1 september 2023. De mest betydande förändringarna och uppdateringarna, i förhållande till den tidigare lagen, berör skyldigheten att anlita lots ombord på fartyg samt befrielser och andra avvikelser från skyldigheten att anlita lots. Lagen förändrar också avsevärt kraven på lotsutbildning och ålägger lotsningsbolaget att erbjuda tjänster relaterade till lotsningscertifikat.

Även de föreskrifter som utfärdas enligt lagen träder i kraft den 1 september 2023. Tillsynsmyndigheten är Trafik- och kommunikationsverket (Traficom).

Förändringar i Finnpilots tjänstevillkor

Den nya lotsningslagen ändrar Finnpilot Pilotage Ab:s tjänstevillkor från och med den 1 september 2023. Den mest betydande förändringen är att en förhandsanmälan om lotsbehov framöver har ingår i lagen. Innehållet i förhandsanmälan beskrivs i Trafik- och kommunikationsverkets föreskrift TRAFICOM/485910/03.04.01.00/2023.

De förhandsanmälningar om lotsningsbehov och faktorer som påverkar lotsningen tjänar såväl lotsningsbolaget som bolagets kunder och intressenter. Genom effektiv resursplanering kan så många fartyg som möjligt få en lots när de så önskar det. Genom att effektivera resursplaneringen strävar man också efter att optimera lotsningstransporterna, vilket syns i mindre utsläpp och kostnader för lotsningstransporterna.

Vilka uppgifter bör ges till lotsförmedlingen?

Enligt lagen måste fartygskaptenen eller dennes agent lämna en förhandsanmälan till lotsförmedlingen, som inkluderar information om tidpunkten för lotsbehovet, fartygets djupgående vid lotsningens början, eventuella tekniska brister som påverkar lotsningen samt andra kända brister som försämrar lotsens eller lotsningens säkerhet.

Anmälan måste lämnas vid ankomst till finländska hamnar 24 timmar och 12 timmar före önskad starttid för lotsningen, samt vid avgång från hamnarna 12 timmar och 6 timmar före (eller så fort som möjligt). Mer detaljerad information om anmälningens innehåll finns i Trafik- och kommunikationsverkets föreskrift (TRAFICOM/485910/03.04.01.00/2023) och härtill i lotsningsbolagets tjänstevillkor.

Hur kan jag meddela förhandsanmälningarna och beställa en lots?

Förhandsanmälningarna och lotsbeställningen kan fortsättningsvis meddelas via de välkända kanalerna, Pilot Online, e-post eller telefon.

Dessutom kan en lots snart också beställas via den nya Polo – Port Activity App -applikationen. Snart kommer det att finnas möjlighet att direkt mata in den nödvändiga informationen i förhandsanmälan i både Pilot Online och Port Activity App. Våra elektroniska beställningskanaler kommer eventuellt att ersättas av sjöfartens anmälningstjänst NEMO år 2025.

Finnpilots lotsförmedlings kontaktuppgifter och beställningskanaler >>

Lotsförmedlingen påminner om förhandsinformationen

Under de kommande månaderna är det viktigt för Finnpilots lotsförmedling att hjälpa kunderna att lämna förhandsanmälningar i tid och underlätta deras inlämning som en integrerad del av lotsbeställningsprocessen. Observera att:

  • all information relaterad till förhandsanmälningar och lotsbeställningar måste gå via Finnpilots lotsförmedling för att deras tidpunkter och innehåll registreras i lotsningens operativa system.
  • i brådskande situationer prioriteras lotsningstjänsten först till de fartyg som har lämnat förhandsanmälningarna i tid och med den nödvändiga informationen.

Finnpilot kommer att övervaka inlämningen av förhandsanmälningar enligt de nya lagändringarna, meddelar eventuella brister till sina kunder och rapporterar återkommande försummelser till myndigheterna.

Nya tjänster och deras beställning

Under september kommer Finnpilot att informera detaljerna om de nya tjänsterna som anges i lotsningslagen, hur de kan beställas och deras priser.

Tilläggsinformation om Finnpilots tjänstevillkor:

Sanna Sonninen, lotsningsdirektör, sanna.sonninen(at)finnpilot.fi, +358 40 8299 769
Jutta Heinisuo, lotsförmedlingens chef, jutta.heinisuo(at)finnpilot.fi, +358 50 4725 011

Finnpilots nya tjänstevillkor kommer att publiceras på vår webbsida 1.9.2023 >>

Bakgrund till reformen av lotsningslagen

Målsättningen med reformen av lotsningslagen är att säkerställa sjöfartssäkerheten i Finlands vattenområden. Syftet med lotsningslagen är att främja sjöfartssäkerhet och navigationskompetensen samt att förebygga miljöskador orsakade av sjöfarten.

Lotsningslagen i Finlex >>

Kommunikationsministeriet 23.3.2023: Syftet med reformen av lotsningslagen att trygga sjösäkerheten i finska vatten >>

Riksdagen: 22.11.2022: Regeringens proposition RP 293/2022 rd 22 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lotsningslag och till ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter >>  (på finska)

Läs mera