Årsrapport 4.4.2024

Sparåtgärderna kunde inte kompensera för den minskade efterfrågan på lotsning, Finnpilot gick på förlust

Vid Finnpilot präglades 2023 av Rysslands fortsatta anfallskrig mot Ukraina och krigets konsekvenser för lotsningsvolymerna. Finlands avmattade ekonomiska tillväxt återspeglades i minskade volymer i fartygstrafiken och därigenom minskad efterfrågan på lotsningstjänster. S:t Petersburg lockade inte längre kryssningsfartyg till Finska viken och transittrafiken var obetydlig. I början av 2023 strejkade stuveriarbetarna i över två veckor, vilket också försvagade ekonomin. Lotsningsbolagets resultat uppvisade en förlust på 3,6 miljoner euro.

Till följd av de minskade lotsningsvolymerna införde Finnpilot ett sparprogram som fokuserade på besparingar i transport- och personalkostnaderna. Drivmedelskostnaderna minskades med hjälp av sänkta körhastigheter och kombinerade lotstransporter. Investeringsprogrammet anpassades till det ekonomiska läget genom senareläggning av icke-obligatoriska investeringar. Resursanvändningen inom transportverksamheten effektiviserades genom att öka kutterskötarnas mobilitet mellan stationerna. Hösten 2023 fördes omställningsförhandlingar med hela personalen och till följd av dem eftersträvar Finnpilot en besparing på totalt 17,5 årsverken under 2024. Kostnadseffekten av besparingarna uppgår till cirka 1,3 miljoner euro. Det totala antalet anställda minskade från 320 personer i slutet av 2022 till 288 personer (31.12.2023).

Lotsarna embarkerade fartyg för lotsning sammanlagt 17 396 gånger (2022: 20 315) och de lotsade sjömilen uppgick till 300 748 (2022: 351 708). Finnpilot Pilotage Ab:s omsättning räkenskapsperioden 2023 var 30,9 miljoner euro (2022: 34,5) och räkenskapsperiodens resultat -3,6 miljoner euro (2022: -0,9).

En ny lotsningslag trädde i kraft 1.9.2023 och medförde sjösäkerhetsfrämjande ändringar med avseende på lotsplikt, examina för lotsar och befäl på fartyg som befriats från lotsplikt samt examinatorer. År 2023 fokuserade Finnpilot på att förnya sina processer och tjänster så att de svarar mot kraven i den nya lotsningslagen. Det examinatorscertifikat som fastställs i lotsningslagen ger innehavaren rätt att bedöma examenskörningar och fartygssimulatorprov som ingår i lotsexamina och PEC-examina. Lotsningsbolaget ska säkerställa att det utbildats tillräckligt många examinatorer för att examina ska kunna ordnas smidigt. Examinatorer utbildades för alla lotsningsområden.

Bolaget fortsatte mot sitt mål att halvera de totala utsläppen (Scope 1–3) senast 2030 (jämförelseår 2021). År 2023 var Finnpilots totala utsläpp 4 398 tCO2e (2022: 5 067 tCO2e). Drivmedelsförbrukningen minskades betydligt genom en översyn av körsätten och sänkning av hastigheterna. Samtidigt sparades drivmedelskostnader under det ekonomiskt utmanande året. Bygget av två lotsbåtar för mellansäsongen slutfördes. Båtarna är mer energieffektiva än sina föregångare och kan också manövreras i lätta isförhållanden. Därmed kan behovet av vintersäsongens materiel med större drivmedelsförbrukning minska under milda vintrar vid de stationer där havet mer sällan fryser till.

Lotsningen är kritisk för samhällets försörjningsberedskap och den rollen framhävs i det rådande säkerhetsläget. I den nya lotsningslagen föreskrivs det också i större detalj om lotsningsbolagets skyldighet att ha beredskap för undantagsförhållanden. Bolaget satsade under året på beredskaps- och kontinuitetsplanering till följd av det förändrade världspolitiska läget.

Under 2023 rapporterade Finnpilots lotsar, lotskutterskötare och lotsförmedling sammanlagt 687 observerade avvikelser, varav en del också rapporterades vidare till myndigheterna. En observerad avvikelse som kommer till myndigheternas kännedom i tid kan i bästa fall förhindra betydande miljö- eller personskador.

Läs Finnpilots årsrapport här (på finska och engelska) >>

Mer information:

Kari Kosonen, verkställande direktör, kari.kosonen@finnpilot.fi, tfn +358 40 741 4625
Timo Siren, ekonomidirektör, timo.siren@finnpilot.fi, tfn +358 40 145 9848

Lotsningen är en viktig del av transportkedjan inom Finlands utrikeshandel och försörjningsberedskap. Många livsviktiga varor transporteras sjövägen och transporterna måste säkerställas även i eventuella störningssituationer. I Finlands trånga skärgårdsfarleder är den ökade säkerhet som lotsningen ger en avgörande faktor när det gäller att förebygga olyckor. Lotsen är en viktig lokal rådgivare för fartygets befälhavare och hjälper de fartyg som rör sig i farlederna att navigera. Allt oftare är det också lotsen som styr fartyget i hamn.

Finnpilot Pilotage Ab är ett statsägt bolag med specialuppgifter som tillhandahåller lotsningstjänster i alla lotspliktiga farleder i Finland. Kostnaderna för att ordna lotsningsverksamheten och upprätthålla det riksomfattande servicenätet täcks med lotsningsavgifter.

 

Läs mera