Yhdessä uutta oppien: Näin kulkee uuden luotsin polku

Koko työuran ajan jatkuvaa luotsin oppimispolkua on kehitetty Finnpilotissa jo useamman vuoden ajan. Oppimispolun suunnittelussa on ollut vahvasti mukana henkilöstöstä koostuva työryhmä. Työn perustana on ollut kokeneiden luotsien osaamisen hyödyntäminen ja aktiivinen tiedonvaihto. Osana kehitystyötä kaikille Suomen luotsiasemille on nyt syntynyt yhtenäinen toimintamalli, jota seuraamalla uusi luotsi saa tehokkaan ja järjestelmällisen perehdytyksen työhönsä.

Luotsiksi hakeutuvilta merikapteeneilta edellytetään usean vuoden kokemusta merillä työskentelemisestä. Luotsin työssä aloittavien kokemustaustat vaihtelevat ja saattavat olla hyvin erityyppisistä olosuhteista ja aluksista. Luotsioppilaan koulutusta suunniteltaessa yksi tärkeimmistä kysymyksistä olikin se, miten varmistetaan, että jokainen luotsi pystyy ohjailemaan laajasti monenlaisia aluksia ja käyttämään erilaisia ohjailumenetelmiä.

Työhön perehtymistä tukemaan kehitettiin alkukartoitus, jonka avulla selvitetään rekrytoitujen luotsien aiemman työuran aikana kertynyttä kokemusta erilaisista aluksista ja olosuhteista. Luotsioppilaan taitotasoa arvioidaan simulaattoriharjoituksessa, jolla testataan väylä- ja tutkanavigointia sekä aluksen käsittelyä. Kartoituksen pohjalta luotsioppilaan koulutus pystytään kohdentamaan yksilöllisesti kunkin oppilaan tarpeisiin.

Erilaisten alusten käsittelyyn luotsioppilas pääsee tutustumaan oppimisjakson aikana omalla luotsausalueellaan, tutorluotsien ja muiden kokeneempien luotsien matkassa. Oppimispolkuun sisältyy koulutuksen lisäksi havainnoista ja kokemuksista keskustelua oman esimiehen ja tutorluotsin kanssa. Vaikka kokeneet luotsit toimivatkin luotsioppilaan tukena, on tarkoituksena antaa uuden luotsin tehdä asiat mahdollisimman itsenäisesti, samalla toimintatapoja arvioiden.

Luotsauksen ja siihen liittyvän harjoittelun lisäksi uuden luotsin polku sisältää järjestelmäperehdytystä sekä yhtiön yleisiin asioihin tutustumista. Perehdytettäviin yhtiökohtaisiin ohjeistuksiin sisältyvät muun muassa lait ja asetukset sekä turvallisuuskäsikirja.

Uuden luotsin työuran alussa tutorluotseilla on merkittävä rooli

Ensimmäisiä käytännön kokemuksia tutortoiminnasta päästiin keräämään keväällä 2021 Saimaalle rekrytoitujen uusien luotsien kanssa. Luotsioppilaille oli nimetty omat tutorluotsit, mutta samalla luotsioppilaat tutustuivat myös alueen muihin luotseihin, kokemuksen tuomaa hiljaista tietoa keräten. Paras tilaisuus käytännön kokemuksen kartoittamiseen tarjoutui kulkemalla kokeneempien luotsien mukana luotsausmatkoilla.

Johan Oksanen työpaikallaan

– Tutorluotsit valittiin tehtävään vapaaehtoisuuden perusteella. On ollut ilo huomata, että tutortoimintaan on löytynyt innokkuutta. Tavoitteena on ollut luoda yhteneväisiä toimintatapoja kaikille luotsausalueille. Kehitystyön tuloksena syntyi strukturoidumpi ja jäsennellympi perehdytyspolku, toteaa Finnpilotin HSEQ-päällikkö Pasi Paldanius.

Saimaalla viime keväänä luotsioppilaina aloittaneet ja nyt jo luotseina toimivat Voitto Happonen ja Johan Oksanen kertovat saaneensa hyviä neuvoja, kuinka väylillä kannattaa ajaa ja mitä tulee huomioida.

– Koulutuksen aikana haastattelin kokeneempia luotseja ja omaksuin heiltä paljon käytännön tietoa. Harjoittelumatkojen tekeminen erilaisilla laivoilla ja väylien opettelu luovat valmiuden luotsintyöhön. Myös lähiesihenkilö seurasi säännöllisesti oppimispolun etenemistä ja varmisti, että uudella luotsilla on tarvittavat työvälineet käytössään ja perehdytys etenee asianmukaisesti, kertoo Johan Oksanen.

Voitto Happonen keskittyy komentosillalla

Uuden luotsin koulutus on luonteeltaan joustavaa, koska suuri osa koulutuksesta tapahtuu luotsioppilaan ja luotsin välillä harjoitusmatkojen aikana. Tällöin on tärkeää, että perehdyttävä luotsi tunnistaa oppilaan vahvuudet ja toisaalta asiat, joissa uudelle tiedolle on tarvetta. Näin voidaan keskittyä ohjeistamaan esimerkiksi asioissa, jotka ovat erityisiä kyseiselle väylänkohdalle tai alukselle.

– Tutorin avulla saadaan entistä varmempi alku luotsauksen tärkeiden asioiden omaksumiseen. Avainasemassa on hyvä kommunikaatio oppilaan ja luotsin välillä, painottaa tutorluotsina toiminut Lappeenrannan luotsivanhin Matti Poskiparta.

Luotsin ura on jatkuvaa oppimista

– Uuteen oppimispolku-malliin tukeutuen pystymme rakentamaan entistä tarkempaa ja monipuolisempaa koulutuksen kehystä. Samalla meillä on tilaisuus valmistautua toimintaympäristön mahdollisiin muutoksiin, kertoo HSEQ-päällikkö Paldanius.

– Luotsin työhön kohdistuvat vaatimukset ja toimintaympäristö elävät jatkuvassa muutoksessa. Meidän on helppo kehittyä mukana, kun on olemassa hyvä runko, jonka päälle rakentaa. Uuden luotsin oppimispolkua kehitettäessä on syntynyt myös uusia ajatuksia muun henkilöstön koulutuksiin liittyen.

Uuden luotsin polku on vaihe, jossa opitaan perusteet luotsina toimimiseen. Luotsin koko työura on kuitenkin jatkuvaa uuden omaksumista, joten oppimispolku jatkuu koko työuran ajan. Luotsin työn lailla myös kutterinhoitajien työ muuttuu, kun veneiden varustelu, teknologiakehitys erilaisine järjestelmineen sekä vaihtelevat sääolosuhteet muovaavat työtä. Vuonna 2022 aloitammekin uuden luotsin oppimispolusta saadun kokemuksen pohjalta kutterinhoitajien oppimispolun kehittämisen.

Lisää luettavaa