Finnpilot tavoittelee venekuljetustensa CO2-päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä

Liikenne- ja viestintäministeriön johtama fossiilittoman liikenteen työryhmä antoi vuonna 2020 suosituksensa siitä, miten kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja pudottaa nollaan vuoteen 2045 mennessä. Samalla valtio-omistaja edellyttää yhtiöiltään voimakkaita toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Finnpilot on jo vuosia lisännyt systemaattisesti uusiutuvan energian käyttöään. Samalla yhtiön kiinteistöjen ja kaluston energiatehokkuuteen on panostettu vahvasti. Nyt Finnpilot on asettanut tavoitteekseen puolittaa venekuljetuksista aiheutuvat CO2-päästönsä vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on osa Hiilineutraali Finnpilot -ohjelman valmistelutyötä. Hiilineutraali Finnpilot -ohjelmassa määritellään toimenpiteet matkalla kohti Finnpilotin kokonaispäästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä.

HVO-kokeilun tulokset ennakoitua heikommat

Luotsaustoiminnan päästöistä suurin osa syntyy, kun luotseja kuljetetaan aluksille luotsiveneillä. Finnpilotin haasteena onkin pystyä vähentämään voimakkaasti venekuljetuksista syntyvien CO2-päästöjen määrää. Tällä hetkellä luotsauksiin liittyvissä vene- ja autokuljetuksissa käytettyjen polttoaineiden sekä Finnpilotin kiinteistöjen lämmitykseen kuluvan polttoöljyn yhteenlaskettu CO2-päästöjen määrä on vuosittain noin 4000 tonnia.

Kuluvana vuonna toteutimme Emäsalon luotsiasemalla kokeilun, jossa kahdessa nopeassa luotsiveneessämme alettiin käyttää uusiutuvaa polttoöljyä (HVO). Vuoden 2021 aikana käytimme HVO-polttoöljyä 90.000 litraa. Määränä tämä vastaa noin kolmasosaa Emäsalon aseman polttoaineenkulutuksesta. Koko Finnpilotin tasolla Emäsalossa käytetyn HVO:n määrä tarkoitti noin kuuden prosentin osuutta kaikesta polttoaineen kulutuksesta.

Kokeilun valmisteluvaiheessa HVO-polttoöljyn käytön lisääminen vaikutti tehokkaimmalta vaihtoehdolta päästövähennyksiin pyrkiessä. Valmistajan mukaan 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistettu HVO tuottaa elinkaarensa aikana keskimäärin 90 % fossiilisia polttoaineita pienemmät kasvihuonekaasupäästöt. Tällä laskentatavalla veneiden polttoaineenkulutuksesta aiheutuvat CO2-päästömme alenivat yhtiötasolla noin viisi prosenttia.

Jo kokeilun aikana kuitenkin selvisi, että HVO:n käyttö lisäsi luotsiveneiden suhteellista polttoaineenkulutusta noin kymmenellä prosentilla. Kulutuksen kasvu oli kaksinkertainen verrattuna valmisteluvaiheessa arvioituun. HVO:n käytön hyödyt päästövähennyksiä tavoiteltaessa jäivätkin siis kokeilussa arvioitua pienemmiksi. Nyt Finnpilotin onkin etsittävä uusia keinoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Intelligence Hunt -kilpailun tiimi etsii vaihtoehtoja HVO:n käytölle

Finnpilot on yksi SeaFocus Internationalin partnereista ja Intelligence Hunt -kilpailun case-yrityksistä. Kilpailussa opiskelijat ympäri Eurooppaa, laajan toimialakokemuksen omaavat mentorit sekä yritykset työskentelevät yhdessä aitojen business case -toimeksiantojen parissa. Finnpilotin toimeksiannon tavoitteena kilpailussa on luoda suunnitelma, jolla yritys tähtää kohti venekuljetuksista aiheutuvien CO2-päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä.

Kilpailutiimin tehtävänä on luoda tiekartta, jonka avulla venekuljetusten CO2-päästöjen puolitus saavutetaan ilman HVO:n laajamittaista hyödyntämistä. Tiimi etsii vaihtoehtoja HVO:n käytölle, samalla varmistaen niiden päästövähennyspotentiaalin. Vaihtoehtoiset ratkaisut saattavat pitää sisällään esimerkiksi energiatehokkaampaa propulsioteknologiaa, HVO-optimoitua voimantuotantoa ja -siirtoa, energiatehokkaampia veneenrunkoja tai sähkö-/hybridialuksia. Tukenaan tiimillä on Finnpilotin tuottama, kattava data.

Tunnistettujen vaihtoehtoisten energiaratkaisujen pohjalta tiimi laatii Finnpilotille realistisen aikataulun niiden käyttöönotolle sekä investointiohjelman.

SeaFocuksen organisoima Intelligence Hunt on kilpailu, joka pyrkii tuomaan kuljetus- ja logistiikka-alaa tunnetummaksi kansainvälisille opiskelijoille. Lue lisää kilpailusta SeaFocuksen sivuilta >>

Lue aiempi juttu Finnpilotin sivuilta: Finnpilot Seafocuksen partneriksi >>

Lisätiedot:

Aki Marjasvaara, kuljetusjohtaja, Finnpilot Pilotage Oy, aki.marjasvaara(at)finnpilot.fi

Lisää luettavaa