Aktiivisella vuoropuhelulla kohti entistä turvallisempaa luotsaustoimintaa

Juttu on osa Finnpilotin vuosikertomusta, jossa kerromme laajasti työstämme ja luotsaustoiminnan kehityksestä. Lue koko vuosikertomus täältä >>.

Turvallisuus on ensisijaista Finnpilotin kaikessa toiminnassa. Vuonna 2021 työskentelimme muun muassa onnettomuuksien luokittelun, kiipeilyturvallisuuden sekä olosuhderajojen määrittelyn parissa.

Finnpilotin vastuullisuusohjelmassa (lue lisää vuosikertomuksesta kohdasta Johdanto vastuullisuuteen >>) määrittelemme tavoitteet turvallisuustyöllemme:

  • Turvaamme ympäristön ja luonnon hyvinvointia.
  • Huolehdimme turvallisesta työympäristöstä.
  • Turvaamme asiakkaidemme liiketoimintaa.
  • Varmistamme meriliikenteen turvallisuuden ja häiriöttömän toiminnan.

Finnpilotin vuodeksi kerrallaan valittava, eri henkilöstöryhmistä koostuva Safety-ryhmä keskittyy arjen havaintojen analysointiin, turvallisten toimintatapojen esiin nostamiseen, mahdollisten riskien tunnistamiseen ja vaaratilanteiden ehkäisemiseen. Ryhmää vetää HSEQ-päällikkö.

Onnettomuuksien määrittelytyö valmistui

Saimme vuonna 2021 valmiiksi onnettomuuksien määrittelytyön, jossa luokittelimme erityyppiset ja erikokoiset onnettomuudet lajinsa (henkilöstöön/ympäristöön/omaisuuteen kohdistuvat vahingot) ja vakavuutensa mukaan (0 = ei vahinkoa – 5 katastrofaalinen onnettomuus). Määrittelytyö tehtiin luotsaustoiminnan ja oman kuljetuskalustomme näkökulmista ja Finnpilotin arvoista käsin, mutta mallia haettiin myös kansainvälisistä ja kansallisista ohjeista ja onnettomuusluokitteluista. Luokittelun avulla pystymme mittaamaan ja raportoimaan onnistumistamme turvallisuustyössä sekä oppimaan aiempaa tehokkaammin mahdollisista vahingoista.

Kypärät käyttöön kaikessa luotsaustyössä

Vuonna 2021 pohdimme kiipeilyturvallisuutta laajasti henkilöstön keskuudessa järjestämällä aiheen ympärille koulutusta, testejä sekä mahdollisuuksia testata erilaisia kypäriä. Kiipeilyturvallisuutta parantavan projektimme lopputuloksena kypärästä tuli vuoden 2022 alusta alkaen pakollinen suojavaruste. Luotsiveneen turvamiehen tulee käyttää määritellyt standardit täyttävää kypärää kannella liikkuessa luotsin otto-/jättötilanteen yhteydessä. Luotsin tulee käyttää kypärää laivaan/laivasta siirryttäessä, kun kiivettävää on tasojen välillä. Kypärää käytetään myös muissa tehtävissä, joissa korkeusero on yli yksi metri sekä suljetuilla alueilla, joissa kypärän käyttö on ohjeistettu muulla ohjeistuksella.

Sisäiset havainnot paransivat leidariturvallisuutta

Edellisvuoden tapaan kampanjoimme voimakkaasti sisäisesti havaintojen tekemisen tärkeydestä. Uusi havaintoraportointijärjestelmämme koettiin helppokäyttöiseksi ja havaintoja tehtiin 876 kpl (2020: 852 kpl). Kiinnitimme erityisesti huomiota leidareiden (luotsitikkaiden) turvallisuuteen. Huonokuntoiset tai määräystenvastaiset leidarit ovat merenkulussa merkittävä ongelma ja ne asettavat alukseen kiipeävän luotsin sekä luotsiveneen kannella olevan turvamiehen vaaraan. Finnpilotissa raportoitiin vuoden aikana 60 leidareihin liittyvää havaintoa, jotka raportoimme eteenpäin varustamoille. Luotsien havainnoista johdettujen toimenpiteiden perusteella saatiin aikaan merkittäviä parannuksia alusten leidariturvallisuuteen.

Asemakohtaiset olosuhderajat helpottavat toiminnan ennakointia

Jatkoimme luotsiasemien ja luotsipaikkojen operatiivisten olosuhderajojen määrittelyä. Tavoitteena on luoda jokaiselle asemalle selkeät olosuhderajat, joiden ylittyessä keskeytykset luotsauspalvelussa ovat mahdollisia. Rajoituksia on validoitu tarvittaessa simulaattorikokein. Asemakohtaiset rajat helpottavat toiminnan ennakointia niin asiakkaan kuin Finnpilotin osalta.

Turvallisuuskierroksia, koulutusta ja kyberturvallisuusasiaa

Loimme asemien turvallisuuskierroksille yhdenmukaisia ohjeita ja käytänteitä viemällä tarkastuslistan havaintoraportointijärjestelmäämme sekä viestimällä turvallisuuskierrosten  merkityksestä aktiivisesti. Havaintoraportointijärjestelmään kirjattavien kierrosten avulla voimme myös oppia tehokkaasti toisiltamme.

Lisäksi:

  • Järjestimme henkilöstöllemme koulutusta veneiden stabiliteetista ja vauriovakavuudesta. Koulutus täydentää Finnpilotin veneiden vakavuustarkastelua. Valmistuville luotsiveneillemme teemme itseoikaisevuustestit.
  • Suunnittelimme ja käynnistimme uuden hinaajakoulutuksen, jonka tulevat käymään kaikki Finnpilotin luotsit seuraavan kolmen vuoden aikana. Vuonna 2021 toteutettiin kolme kurssia.
  • Keskitimme paloturvallisuuslaitteiden huollon ja ylläpidon yhden toimijan alle. Tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintatapoja eri alueilla.
  • Teimme julkisen hankintalain mukaisen kilpailutuksen veneiden pelastuslauttojen vuokraamisesta.
  • Päivitimme kyberturvallisuusvarautumistamme (lue lisää vuosikertomuksesta kohdasta Vastuullisuus: Yhteiskunta >>)
Kohti standardoitua turvallisuustekemistä

Vuonna 2020 aloitettu luotsausalan kehittämän laatujohtamisstandardin (ISPO) ja työturvallisuus- ja terveysstandardin (ISO 45001) mukaisten johtamisjärjestelmien rakentamisen oli tarkoitus jatkua vuonna 2021, mutta koronapandemian aiheuttamien resurssihaasteiden vuoksi järjestelmän jatkokehitys siirtyi vuodelle 2022.

Vuoden 2021 aikana luotsatuille aluksille ei tapahtunut onnettomuudeksi luokiteltavia ympäristövahinkoja tai -onnettomuuksia. Finnpilotissa ei tapahtunut AVI:n määritelmän mukaisia vakavia työtapaturmia (lue lisää vuosikertomuksesta kohdasta Vastuullisuus: Henkilöstö >>). Vähäisiä polttoainevuotoja lukuun ottamatta (lue lisää vuosikertomuksesta kohdasta Vastuullisuus: Ympäristö >>) kalustomme ei aiheuttanut ympäristövahinkoja tai -onnettomuuksia.

Lisää luettavaa