Finnpilot Pilotage Ab

Finnpilot Pilotage Ab är ett helt statsägt bolag med specialuppgifter. Bolaget har lagstadgad ensamrätt att bedriva lotsning. Därför betonas kraven på öppenhet, transparens och kostnadseffektivitet i bolagets verksamhet.

Förvaltningen av de statliga bolagen regleras i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning. Förvaltningen av Finnpilot grundar sig på aktiebolagslagen. Lotsningslagen föreskriver om skyldigheten att anlita lots, lotsarnas uppgifter och ansvar samt lotsningsbolagets rättigheter och skyldigheter.

Statsrådets kansli ansvarar för ägarstyrningen av Finnpilot. Ägaren utövar sin beslutanderätt på bolagsstämman. Bolagsstämman beslutar om frågor som enligt aktiebolagslagen hör till den. Bolagsstämman väljer styrelsens ordförande och medlemmar. Styrelsemedlemmarna ska vara sakkunniga i Finnpilots verksamhetsområde, ledarskap eller företagsekonomi, och de ska vara oberoende på det sätt som förutsätts i en konkurrenssituation.

Lotsningen tryggar en smidig sjöfart

Sjöfarten har stor betydelse för Finlands samhällsekonomi: merparten av varorna inom både exporten och importen transporteras med fartyg. Lotsningen främjar en smidig och säker sjöfart. Tack vare lotsningstjänsterna kan frakten skeppas utan onödiga och dyra dröjsmål. Dessutom förhindrar lotsningen varje år många allvarliga olyckor som skulle kunna ge upphov till kostnader på tiotals miljoner euro. Finnpilots verksamhet betjänar hela det finländska samhället.

Organisationsschema

Statsrådets kansli ansvarar för ägarstyrningen av Finnpilot. Ägaren utövar sin beslutanderätt på bolagsstämman. Bolagsstämman väljer styrelsens ordförande och medlemmar.

 

Finnpilots verksamhet har uppdelats i enheter för lotsning, transport, ekonomi och personal.

Bolagets verkställande direktör är DI, sjökapten Kari Kosonen.

Ledningsgruppens sammansättning hittar du här »

Finnpilots kontaktinformation »