Code of Conduct och whistleblowing

Code of Conduct

Finnpilots Code of Conduct (på finska) »

Whistleblowing

Vad är det?

Via kanalen för whistleblowing, eller visselblåsning, kan man konfidentiellt anmäla misstankar om brott, överträdelser och missbruk.

Varför?

Whistleblowing-kanalen är ett verktyg för att upprätthålla etiska principer och förtroende.

Vi kräver av hela vår organisation och förutsätter av våra anställda att alla i sitt dagliga arbete iakttar våra etiska principer (Finnpilot Code of Conduct) och den lagstiftning som rör vår organisation. Om en anställd eller någon annan person som har att göra med vår organisation misstänker missbruk, kan hen göra en anmälan om det via whistleblowing-kanalen.

Vad kan man anmäla?

Man kan göra en anonym anmälan om till exempel följande överträdelser eller misstankar om överträdelser:

  • Mutor, korruption och penningtvätt
  • Grå ekonomi
  • Verksamhet som strider mot konkurrenslagstiftningen eller osund konkurrens
  • Verksamhet som strider mot miljö- och arbetarskyddslagstiftningen
  • Verksamhet som strider mot dataskyddslagstiftningen
  • Verksamhet som strider mot produkt-, livsmedels- och läkemedelssäkerhetslagstiftningen
  • Ingripanden i de anställdas organisationsrätt
  • Ensidig försämring av arbetsuppgifter
  • Andra överträdelser av lagstiftningen eller våra etiska principer.

Anmälningarna ska göras i god tro. Kanalen är inte avsedd för till exempel kundrespons på fakturering eller servicevillkor och kundrespons behandlas inte. Det är förbjudet att avsiktligt göra felaktiga anmälningar och sådana kan ha rättsliga påföljder.

Läs mer / rapportera en visselblåsningssobservation » (incy.io)