Finnpilots omställningsförhandlingar slutfördes: bolaget anpassar sin verksamhet till den minskade efterfrågan på lotsning

Finnpilot Pilotage Ab har slutfört de omställningsförhandlingar som inleddes den 24 oktober 2023. Orsakerna till omställningsförhandlingarna var produktionsrelaterade och ekonomiska. Förhandlingarna berörde hela Finnpilots personal, dvs. totalt 294 anställda. Finnpilot kommer att tills vidare permittera eller säga upp högst fem personer till följd av omställningsförhandlingarna. Med hjälp av tidsbundna permitteringar eftersträvas dessutom inbesparingar som motsvarar totalt 17,5 årsverken under 2024. Kostnadseffekten av inbesparingarna uppgår till cirka 1,3 miljoner euro.

Sparbehovet som berör personalen under 2024 uppskattades när förhandlingarna inleddes motsvara cirka 30 årsverken. Under förhandlingarna ökade sparbehoven ytterligare i och med att prognosen för trafikvolymen 2024 preciserades. En del av minskningsbehovet kunde täckas med de pensionsavgångar som skedde under förhandlingarna samt genom att effektivisera bl.a. transportverksamheten.

De tidsbundna permitteringarna varar i genomsnitt fyra veckor per anställd.
– Syftet med de åtgärder som härrör från omställningsförhandlingarna är att anpassa bolagets verksamhet till det nya trafikläget och att förbättra lönsamheten. Utöver de åtgärder som berör personalen eftersträvar vi inbesparingar också inom den övriga verksamheten, berättar Finnpilots verkställande direktör Kari Kosonen.
– Vi försöker genomföra permitteringarna flexibelt under 2024 så att deras inverkan på våra kunders verksamhet blir så minimal som möjligt, fortsätter Kosonen.

Det försämrade ekonomiska läget avspeglar utvecklingen av Finlands utrikeshandel

Avmattningen i Finlands utrikeshandel har starkt påverkat trafikvolymen inom lotsningsverksamheten. Finnpilot Pilotage Ab:s ekonomi har försämrats avsevärt under innevarande år. År 2023 kommer att vara bolagets fjärde förlustår i rad. De senaste åren har trafikvolymerna och därmed också bolagets lönsamhet påverkats av bl.a. höjningen av energipriset och kostnadsnivån i övrigt, minskningen av antalet kryssningsbesök till följd av coronapandemin och Rysslands anfallskrig samt den avbrutna trafiken i Saimen.

Mer information:

Kari Kosonen, verkställande direktör, kari.kosonen(at)finnpilot.fi, tfn 040 741 4625

Läs mera