Priserna 28.3.2024

Lotsningspriserna justeras från och med 1.7.2024

Avgifterna för lotsning vid Finlands kust höjs 1.7.2024 med åtta procent. Höjningens effekt på lotsningsintäkterna 2024 är fyra procent (för sex månader). Höjningen genomförs i form av en höjning av grundavgiften för lotsning och avgiften per sjömil. De övriga avgifterna i anslutning till lotsning, såsom vänteavgiften, annulleringsavgiften och avgiften för ändring av beställningar, justeras inte. Finnpilots styrelse beslutade om prishöjningen efter noggrant övervägande. Beslutet grundar sig på behovet av att säkerställa tillgången till flexibla lotsningstjänster trots att trafikvolymen inom lotsningen minskat.

Utsikterna för Finlands utrikeshandel har försämrats. Prognosen för lotsningsvolymerna 2024 var ännu i höstas 18 500 lotsningar, men har nu sjunkit till under 16 000 lotsningar. Pågående politiska strejkerna har en betydande inverkan på bolagets ekonomi i och med att lotsningsvolymerna ligger på en avsevärt lägre nivå än normalt.

Vid sidan av de allt sämre ekonomiska utsikterna har kostnaderna för lotsningen ökat kraftigt. Kostnaderna reflekterar ökningen i drivmedelsförbrukningen till följd av den exceptionellt stränga isvintern samt övergången till förnybara drivmedel. För att nå sina mål för utsläppsminskning behöver bolaget öka användningen av förnybara drivmedel med cirka fem procent per år.

Avgiftsnivån för lotsningar i Saimen är även i fortsättningen 26 procent av lotsningsavgiften vid kusten. Finnpilots skyldighet att upprätthålla lotsningsberedskapen (servicen) i Saimen kvarstår trots att det ryska anfallskriget satt stopp för trafiken.

Strikt sparprogram svarar på minskad efterfrågan

Vid Finnpilot pågår ett omfattande sparprogram som ska hjälpa bolaget att anpassa verksamheten till den minskade efterfrågan på lotsning. Programmet fokuserar särskilt på besparingar i transport- och personalkostnaderna. Drivmedelskostnaderna har kunnat minskas med hjälp av sänkta körhastigheter och kombinerade lotstransporter. Bolagets investeringsprogram har anpassats till det rådande ekonomiska läget genom senareläggning av icke-obligatoriska investeringar.

Till följd av omställningsförhandlingar med hela personalen hösten 2023 eftersträvar Finnpilot en besparing på totalt 17,5 årsverken under 2024. Kostnadseffekten av besparingarna uppgår till cirka 1,3 miljoner euro. Bolaget har tillfört flexibilitet i resursplaneringen genom att öka personalens mobilitet. Det totala antalet anställda har minskat från 320 personer i slutet av 2022 till 288 personer (31.12.2023).

Bakgrund: Lotsningspriserna ses över två gånger per år

Den nya lotsningslagen som trädde i kraft 1.9.2023 ger möjlighet att se över priserna på lotsningstjänster två gånger om året. Nya priser kan träda i kraft tidigast sex månader efter att föregående prisändring trätt i kraft. Om priserna behöver justeras en andra gång under året, inleds diskussioner med kunderna tre månader före den planerade prishöjningen.

Även priser på examenstjänster har publicerats

I och med den nya lotsningslagen som trädde i kraft i början av september 2023 vilar ansvaret för bedömningen av lots- och PEC-examina på personer som särskilt godkänts för uppgiften av Transport- och kommunikationsverket Traficom och som har lång erfarenhet av arbete som lots eller som befäl på fartyg som är befriade från lotsplikt. Lagen ålägger lotsningsbolaget Finnpilot att tillhandahålla bedömning av examina. Finnpilot har utbildat personer för detta syfte inom alla sina lotsningsområden.

Styrelsen för Finnpilot Pilotage Ab beslutade om höjningen av lotsningsavgifterna på sitt sammanträde 28.3.2024. De nya tabellerna över lotsningsavgifterna och priserna på examenstjänster finns på sidan med prislista och avgiftsräknare >>.

Mer information

Kari Kosonen, verkställande direktör, kari.kosonen@finnpilot.fi, tfn +358 40 7414625
Timo Siren, ekonomidirektör, timo.siren@finnpilot.fi, tfn +358 40 1459848

Läs mera