Corona 23.11.2020

Finnpilots coronaåtgärder och coronaanvisningar för lotsning

MEDDELANDE TILL KUNDERNA

Uppdaterat 2.12.2020: Instruktioner gällande coronaexponerade fartygs lotsning endast under dagsljus har inkluderats.

Finnpilot Pilotage Ab handlar ansvarsfullt i syfte att undvika att personalen insjuknar samt för att skydda fartygsbesättningen från smitta. I detta meddelande beskrivs Finnpilots handlingsmodeller och vad kunderna bör beakta under lotsningarna.

Personalens verksamhet under lotsningar

Finnpilots lotsar följer alla myndighetsanvisningar och rekommendationer i syfte att skydda sig själva och andra från smitta. Finnpilot sänder på begäran före lotsningen till fartyget en hälsodeklaration för den lots som kommer till fartyget enligt den rekommendation som FN:s specialorganisationer och ECDC utfärdat.

Lotsarna begär tills vidare ingen kvittering av befälhavaren gällande lotsningen på sin iPad. Vi iakttar god handhygien, skakar inte hand och använder vid behov andningsskydd. På kommandobryggan håller vi minst en meters avstånd till de övriga som arbetar där.

Lotsen bär med sig ett eget andningsskydd och kan efter eget omdöme använda det för att skydda sig själv på kommandobryggan eller i de övriga utrymmena. På befälhavarens begäran använder lotsarna också andningsskydd.

Vår personal har ombetts att inte komma till arbetet ifall de har sjukdomssymptom eller har exponerats för eventuell coronavirussmitta. En lots som är sjuk eller känner minsta symptom på covid-19 tar sig aldrig till ett fartyg.

Att beakta i lotsbeställningen och arbete på kommandobryggan

För att trygga lotsarnas säkerhet bör Finnpilot i samband med lotsbeställningen få information om det på fartyget har konstaterats coronavirus, om besättningen har sjukdomssymtom eller om det finns misstänkta smittofall på fartyget. Denna information förmedlas till lotsförmedlingen. Om informationen inte ges till lotsförmedlingen i samband med förhandsanmälan, kan lotsningen fördröjas.

I situationer där det på fartyget som lotsas finns bekräftade coronavirusfall eller om det i besättningen finns sjukdomssymtom eller misstänkta fall, följer vi THL:s utarbetade anvisning om undvikande av luftvägsvirusinfektioner i samband med lotsning. Till följd av praktiska detaljer gällande skyddsåtgärderna, lotsas dessa fartyg endast under dagsljus.

På kommandobryggan bör endast finnas de personer som krävs för fartygets trygga framfart. Under lotsningen ska det på kommandobryggan aldrig finnas personer som har förkylningssymptom eller som smittats av eller exponerats för coronavirus. Om coronasmitta eller misstanke om sådan har konstaterats på fartyget ska fartygets manöver- och navigeringsanordningar, de sociala utrymmena (toalett) i samband med kommandobryggan samt arbetsytorna desinficeras innan lotsningen inleds.

Finnpilot har tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna vidtagit omfattande åtgärder för att skydda personalen från smitta. Vi agerar i gott samarbete med de fartyg som behöver lots för att förhindra smitta.

Sanna Sonninen
lotsningsdirektör
Finnpilot Pilotage Ab

Suomeksi >>

In English >>

по-русски >>

Läs mera