luotsaus käynnissä
Årsrapport 25.3.2021

Finnpilot 2020: Kontinuiteten i lotsningsverksamheten tryggades genom effektiva skyddsåtgärder

Lyckade skyddsåtgärder vid Finnpilot Pilotage bidrog till att säkerställa kontinuiteten i Finlands utrikeshandel även under coronapandemin. Antalet lotsningar minskade kraftigt i och med den minskade fartygstrafiken. Projekten kring utveckling av säkerheten, digitaliseringen och samhällsansvaret fortsatte som planerat trots coronapandemin. 

I mars 2020 utsåg statsrådet lotsningen till en av de kritiska sektorerna för samhällets försörjningsberedskap. Särskilt viktigt med tanke på kontinuiteten i lotsningsverksamheten var att trygga säkerheten för lotsningspersonalen, som arbetar i en internationell miljö. Med hjälp av anvisningar som upprättades i samarbete med myndigheterna och effektiva skyddsåtgärder kunde Finnpilot lotsa även fartyg med konstaterade fall av covid-19 på ett säkert sätt. Bolaget har inte fått kännedom om ett enda fall av coronasmitta i arbetsuppgifter.

Av lotsningarna genomfördes 99,9 procent inom de i servicenivåmålet fastställda väntetiderna (2019: 99,9 %). Enligt en enkät bland kunderna och intressentgrupperna vid årsskiftet 2020–2021 har kundnöjdheten bibehållits på en hög nivå.

Antalet lotsningar vid kusten minskade kraftigt, trafiken i Saimen ökade

Coronapandemins konsekvenser för sjötrafiken återspeglades också i antalet lotsningar, som vid Finlands kust minskade med 18,2 procent i jämförelse med året innan. Minskningen var tydlig inom alla lotsningsområden vid kusten. I synnerhet indragningen av kryssningstrafiken i somras hade stor inverkan på bolagets resultat. I Saimenområdet ökade antalet lotsningar 2020 till sin normala nivå från den klart lugnare perioden året innan. Ökningen var hela 24,9 procent.

Finnpilots omsättning sjönk med 12,4 procent från året innan till 35,8 miljoner euro (2019: 40,9 miljoner euro). Rörelseresultatet var -0,6 miljoner euro (2019: 2,6 miljoner euro). Finnpilot anpassade sin ekonomi genom att skjuta fram investeringar på framtiden och kritiskt se över sina kostnader. Personalen tog ut semestrar flexibelt och bytte ut semesterpenning mot ledig tid. Sparåtgärderna och nedskärningarna i rörliga kostnader täckte en del av inkomstbortfallet.

Rapporteringskulturen utvecklades, distanslotsningsförsöken åter ett steg närmare

Våra strategiska projekt framskred som planerat trots coronapandemin. Som ett led i stärkandet av säkerhetskulturen införde vi ett nytt och användarvänligt system för avvikelserapportering. Systemet har ett mobilt användargränssnitt, tydlig klassificering och en fastställd hanteringsprocess, vilket främjar transparensen och den gemensamma inlärningen. Avvikelsenoteringarna har ökat betydligt i antal. Materielsäkerheten förbättrades ytterligare när vi tog i bruk två nya lotsbåtar med mer avancerade säkerhetsegenskaper än de tidigare.

Som ett led i utvecklingen av eLotsning gick vi vidare mot de första distanslotsningsförsöken. Finnpilot medverkar som lotsningsexpert i programmet Sea for Value (S4V), som startade i februari 2020. I programmets Fairway-del utvecklas framtidens farledsnavigering och distanslotsning. Målet är att vi våren 2022 i samarbete med sjöfartens nätverk har fastställt kraven på säker distanslotsning.

Systematiskt arbete för att främja samhällsansvar och hållbar utveckling

Samhällsansvaret är en väsentlig del av Finnpilots grundläggande uppgift: vår mission är att hjälpa befälhavarna manövrera fartygen säkert och smidigt i vår känsliga marina miljö. År 2020 uppdaterade vi våra viktigaste ansvarsteman, och utifrån dem sammanställdes Finnpilots första separata samhällsansvarsrapport.

Under 2020 certifierade vi också vårt miljö- och energieffektivitetssystem enligt standarderna ISO 14001 och ETJ+. I och med miljöcertifieringen har vi ökat vår medvetenhet om miljömässigt hållbara arbetssätt och kan agera ännu mer ansvarsfullt i de känsliga vattenområdena. Personalens deltagande i åtgärder för att utveckla säkerheten och ansvarsfullheten återspeglar deras engagemang i arbetet.

Vårt mål för 2021 är att kring de väsentliga ansvarstemana skapa ett mer omfattande utvecklingsprogram som visar riktningen för vårt samhällsansvarsarbete i framtiden.

Mer information: verkställande direktör Kari Kosonen, tfn +358 40 741 4625, kari.kosonen@finnpilot.fi

Finnpilot Pilotage Ab:s års- och samhällsansvarsrapport 2020 (på finska och engelska): https://finnpilotvuosiraportti.fi/

Finnpilot Pilotage Ab

Lotsningen är en viktig del av transportkedjan inom Finlands utrikeshandel och Finlands försörjningsberedskap. Genom lotsningen tryggas en säker och smidig sjöfart i de steniga finska farlederna. För lotsningsverksamheten i Finland ansvarar Finnpilot Pilotage Ab, som är ett helt statsägt bolag med specialuppdrag. Vi tillhandahåller enhetliga och kostnadseffektiva lotsningstjänster i alla lotspliktiga farleder på finskt vattenområde och Saimen. Vi bidrar till en smidigare sjötrafik, vilket har ett högt ekonomiskt värde för både våra rederikunder och hela samhället. Lotsning minskar betydligt risken för allvarliga miljöolyckor. 

 

Läs mera