Finnpilot 24.9.2020

Finnpilots organisation förnyas fr.o.m. 1.10.2020

Finnpilots lotsningsområden sammanslås och antalet lotsningsområden minskar från sex till fyra. Lotsningsområdena leds av utnämnda områdeschefer. I samband med detta grundas även en ny operativ ledningsgrupp. Denna organisationsförändring som planerats i nära samarbete med personalen träder ikraft 1.10.2020. 

I Finnpilots strategi har fokus på kunderna, förbättrandet av verkställandeförmågan samt lärande tillsammans centrala roller. Organisationsförändringen har två konkreta mål som anknyter till strategin:

  1. Mera resurser till ledarskapet och kundarbetet
  2. Effektivitet i beslutsfattandet, informationsförmedlingen samt förverkligandet av utvecklingsprojekt samt uppföljningen av dem

Områdescheferna kommer att fokusera på ledarskapet och kundarbetet inom området. Den starka förankringen till lotsningsarbetet kvarstår genom samarbete med den yrkeskunniga och erfarna personalen.

De nya lotsningsområdena och områdescheferna

De nya lotsningsområdena och områdescheferna är:

  • Bottenviken, områdeschef Ilkka Sipilä
  • Skärgårdshavet-Bottenhavet, områdeschef Ari Saari
  • Hangö-Helsingfors, områdeschef Jukka Ketonen
  • Kotka-Saimen, områdeschef Sami Saarinen

Operativa ledningsgruppen

I samband med organisationsförändringen grundas det inom Finnpilot en operativ ledningsgrupp som leds av lotsningsdirektör Sanna Sonninen och vars sammansättning består av områdescheferna, transportdirektör Aki Marjasvaara, lotsförmedlingens chef Jutta Heinisuo, HSEQ-chefen Pasi Paldanius samt kommunikationschef Laura Kaustinen. Den operativa ledningsgruppen, som sammankommer regelbundet, effektiverar beslutsfattandet och stöder informationsförmedlingen mellan områdena. Den operativa ledningsgruppen kommer att ha en stark roll gällande framskridandet och uppföljningen av nuvarande och nya utvecklingsprojekt.

Lotsbeställningsområdena samt lotsstationerna kommer att förbli oförändrade

Den nya organisationen kommer inte att medföra förändringar för lotsbeställningsområdena eller antalet lotsstationer. Finnpilots lotsbeställningsområden är:

  • Södra lotsbeställningsområdet: Helsingfors, Emsalö, Porkala och Hangö
  • Östra lotsbeställningsområdet: Kotka, Hamina (Orrengrund, Aspö och Santio) och Saimen
  • Västra lotsbeställningsområdet: Skärgårdshavet (Åbo, Utö, Enskär och Mariehamn), Bottenhavet  (Raumo, Björneborg, Kristinestad och Kaskö) samt Bottenviken (Vasa, Jakobstad, Karleby, Kalajoki, Brahestad, Uleåborg, Kemi och Torneå)

Tilläggsinformation gällande organisationsförändringen fås av verkställande direktören Kari Kosonen, tfn 040 741 4625, kari.kosonen@finnpilot.fi och lotsningsdirektören Sanna Sonninen, tfn 040 829 9769, sanna.sonninen@finnpilot.fi.

VI SÄTTER KURSEN

Lotsningen tryggar en säker och smidig sjöfart i de steniga finska farlederna.

Finnpilot Pilotage Ab är ett helt statsägt bolag med specialuppgifter. Bolaget har lagstadgad ensamrätt att bedriva lotsning. Det finns över tusen farleder som kräver lotsning. Finnpilot sysselsätter cirka 300 arbetstagare. Under 2019 utfördes över 25 000 lotsningar och den sammanlagda mängden längden av lotsningarna var nästan 500 000 sjömil. Finnpilot Pilotage Ab:s omsättning var 40,9 miljoner euro och rörelseresultatet var 2,6 miljoner euro.   

Läs mera