Priserna 29.9.2022

Lotsningsavgifterna höjs med 4,7 procent år 2023

Utvecklingen inom export- och importvolymerna i Finlands utrikeshandel har en betydande inverkan på fartygstrafiken och antalet lotsningar. De ekonomiska förtroendeindikatorerna ligger på en låg nivå och enligt Näringslivets forskningsinstitut ETLAs export- och importprognoser står Finlands ekonomi inför en recession. Det nya säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands anfallskrig skapar osäkerhet särskilt i fråga om exportmarknadernas utveckling. Finnpilot Pilotage Ab vill garantera att det även under osäkra tider finns tillgång till flexibla lotsningstjänster av jämn kvalitet.

År 2023 höjs lotsningsavgifterna vid kusten och på Saimen med 4,7 procent. Höjningen genomförs i form av en höjning av grundavgiften för lotsning och avgiften per sjömil. År 2023 är grundavgiftens tillägg (när lotsningen utförs av två lotsar) 75 procent (2022: 50 procent). Vänteavgiften, annulleringsavgiften och avgiften för ändring av beställningar hålls oförändrade. Avgiftsnivån på Saimen är även nästa år 26 procent av lotsningsavgiften vid kusten.

År 2023 förväntas antalet lotsningar vid kusten ligga på samma nivå som innevarande år. Frakttrafiken på Saimen har efter Rysslands anfallskrig stannat nästan helt, och enligt prognoserna kommer trafiken inte att återupptas nästa år heller.

Orsaken är de kraftigt stigande kostnaderna

Med lotsningsavgifterna täcks kostnaderna för att ordna lotsningsverksamheten och upprätthålla det nationella servicenätet. Lotsningsbolaget måste också se till att det finns tillräckligt med finansiering för att utveckla verksamheten.

Den största orsaken till höjningen av lotsningsavgifterna är läget på bränsle- och energimarknaderna. Bränslekostnaderna har stigit med 56 procent och energikostnaderna med 67 procent sedan i fjol. Kostnaderna väntas fortsätta stiga 2023. Vid fastställandet av lotsningsavgifterna har också kollektivavtalens kostnadseffekter, de höjda arbetsgivaravgifterna och avtalsenliga höjningarna samt inflationens inverkan beaktats.

Under de närmaste åren kommer såväl den allmänna kostnads- och löneutvecklingen som verksamhetens utsläppsminskningsmål, förbättringarna av fartygens säkerhet samt utvecklingen av personalens arbetarskydd att påverka bolagets kostnadsstruktur.

Styrelsen för Finnpilot Pilotage Ab beslutade om höjningen av lotsningsavgifterna på sitt sammanträde 29.9.2022. De nya lotsningsavgiftstabellerna tilläggs inom kort på sidan https://finnpilot.fi/sv/till-kunderna/prislista.

Mer information

Kari Kosonen, verkställande direktör, kari.kosonen@finnpilot.fi, tfn +358 40 7414625
Timo Siren, ekonomidirektör, timo.siren@finnpilot.fi, tfn +358 40 1459848

Läs mera